Типшъашъэхэм ягъэхъагъэхэр

Художественнэ гимнастикэмкIэ Къыблэ ыкIи Темыр-Кавказ федеральнэ шъолъырхэм ячемпионат къалэу Шъачэ щыкIуагъ. Адыгэ Республикэм испортсменкэхэр Iофтхьабзэм чанэу хэлэжьагъэх, гъэхъэгъэшIухэр ашIыгъэх.

Мыекъуапэ щыщ пшъашъэхэр купхэм язэнэкъокъухэм къады­хэлъытэгъэ программитIум ахэлэжьагъэх — спортымкIэ кан­дидатхэм ыкIи мастерхэм. Мы лъэ­ныкъомкIэ спортсменкэ 280-
мэ заушэтыгъ.

Спортым имастер хъунхэмкIэ кандидатхэм япрограммэкIэ тренерэу Яна Цеханович ыгъэсэрэ типшъашъэхэр анахь дэгъуи­пшIы­мэ ащыщ хъугъэх, зэкIэмкIи командэ шъэныкъо мыщ хэлэ­жьагъ.

Командэм хэтыгъэх: Анна Алек­сеевар, Дарья Ларионовар, Милана Матевосян, Карина Сильченкэр, Арина Щербаневар ыкIи Сихъу Данэ.

СпортымкIэ мастерхэм япрограммэ къыдыхэлъытэгъэ зэнэ­къокъухэм Адыгеир зэрифэшъуа­шэу къыщагъэлъэгъуагъ Анастасия Ким, Валерия Силуковам, Полина Иванченкэм, Софья Ра­гуза, Василиса Гарбузовам. Урысыем ичемпионат хэлэжьэнхэу типшъашъэхэм фитыныгъэ къыдахыгъ ыкIи Адыгеим ихудожественнэ гимнастикэ итарихъкIэ ар апэрэщт.