Къупшъхьэ куцIыр зытыщтхэм афарагъэхьыгъ

Урысыем и Почтэ иамалкIэ къупшъхьэ куцIыр (костный мозг) зытын зылъэкIыщт донорхэм ярегистрэ хэхьанхэм фэшI лъэIу тхылъхэр нэбгырэ мин 17-м кIахьэу атыгъ.

Урысыем и Почтэ, компа­ниеу къупшъхьэ куцI донорхэм я Лъэпкъ регистрэ (РДКМ) зэгъу­сэхэу къупшъхьэ куцIым иугъо­инкIэ проектым зырагъэушъомбгъунэу 2021-рэ илъэсым бэ­дзэогъум рагъэжьагъ. Илъэсрэ ныкъорэм къыкIоцI зэрэкъэралыгъоу къупшъхьэ куцIыр зытын зылъэкIыщтхэм биообразецхэр къаугъоинхэм фэшI набор 16808-рэ Урысыем и Почтэ афигъэхьыгъ, ащ щыщэу 36-р — Адыгэ Республикэм.

Шъолъыр анахь чыжьэхэр, къэлэ ыкIи къоджэ пэIудзыгъэ­хэр проектым хэлажьэх.

— Iоф зыдатшIэрэ пстэуми тимедицинэ офисхэу лъыр ахэзыщыхэрэр ащыIэхэп. Арышъ, жэкIоцIымкIэ нэгушъом тырахырэ мазокыр почтэмкIэ рагъэ­хьыныр цIыфхэмкIэ нахь Iэрыфэгъоу щыт.

Донор хъун зылъэкIыщтхэм япчъагъэ нахьыбэу зыдэщыIэр Москва, Московскэ хэкуры кIи Санкт-Петербург нахь мышIэми, джы почтэм ишIуагъэкIэ шъолъырхэу Чукоткэм, Магадан хэкум, Респуб­ликэу Коми ыкIи Тыва къарыкIырэ заявкэхэм япчъагъэ на­хьыбэ тшIын тлъэкIыгъ. Генетическэ зэмылIэужыгъоныгъэ донор базэм иIэ зыхъукIэ ыпэкIэ сымаджэхэу амал зимыIагъэхэм джы ащ нахь щыгугъыщтых. Компанием исоциальнэ пшъэ­дэкIыжь анахь къыхэщырэ щысэхэм мы проектыр ащыщ хъугъэ, — къыIуагъ къупшъхьэ куцI донорхэм я Лъэпкъ регистрэ игенеральнэ директорэу, программэу «Русфонд.Регистр» зыфиIорэм икIэщакIоу Анна Андрюшкинам.

Регистрэм хэуцонхэмкIэ лъэIу зытыгъэхэм янахьыбэр Москва щэпсэух — 2190-рэ, Московскэ хэкум — нэбгырэ 1424-рэ, Санкт-Петербург — 1393-рэ, Краснодар краим — 800 ыкIи Ростов хэкум — 526-рэ. Адыгеим щыпсэурэ нэбгырэ 36-мэ заявкэ атыгъ.

Донор хъу зышIоигъохэм сайтэу «rdkm.ru»_____ зыфиIорэм заявкэ щатын алъэ­кIыщт.