Къуаджэм иIофыгъохэр

ПсэупIэхэм гумэкIыгъоу яIэхэм, ахэм хэхъоныгъэхэр языгъэшIыщт лъэныкъохэм, Шъачэ и Генеральнэ план ипроектэу агъэхьазырырэм афэгъэхьыгъэ цIыф зэхахьэхэр къалэм хахьэрэ къуаджэхэмрэ селохэмрэ ащэкIох. Зичэзыу ащ фэдэ Iофтхьабзэр Хьаджыкъо щызэхащэгъагъ.

Шъачэ имэрэу Алексей Копайгородскэр, Къэлэ ЗэIукIэм итхьаматэу Виктор Филоновыр, ПсышIопэ район администрацием ипащэу Олег Бурлевыр, Шъоджэикъо псэупIэ коим ипащэу Ушхъо Мадинэ, «Адыгэ Хасэм» итхьаматэу КIакIыхъу Мэджыдэ, нэмыкIхэр ащ хэлэжьагъэх.

ЫпэрапшIэу чIыпIэм хэхъоныгъэхэр егъэшIыгъэнхэм фытегъэпсыхьэгъэ гухэлъэу пащэхэм яIэхэм цIыфхэр нэIуасэ афашIыгъэх. ПсэолъэшIыным фамыгъэхьазырыгъэу, амыгъэфедэу щылъ чIыгу Iахьхэм социальнэ псэуалъэхэр ащагъэуцущтых. ГущыIэм пае, къуаджэу Хьаджыкъо кIэлэцIыкIу IыгъыпIэ, еджапIэ, гъэсэныгъэ тедзэ зыщарагъэгъотыщт гупчэ, сымэ­джэщ щашIынхэу Генпланым къыдыхэлъытагъ. Ахэм анэмыкIэу спортым зыщыпылъыщтхэ псэуалъэ, кIэлэцIыкIу джэгупIэ щагъэпсыщтых.

Инженернэ инфраструктурэм хэхъоныгъэхэр егъэшIыгъэнхэм къыдэлъытагъэу, къалэм ыкIи «Сочиводоканалым» япащэхэм къоджэдэсхэм псы къабзэ къя­зытыщт системэр агъэпсынэу апэ илъ. Ар гъунэгъу къуа­джэ­хэу Къэлэжърэ Шъоджэ­икъорэ гумэкIыгъоу яIэхэм ащыщ. Хьаджыкъорэ Тхьагъэпшъырэ зэзыпхырэ гъогури зэрагъэ­фэнэу зэхахьэм щызэдаштагъ.

— Къуаджэхэм, селохэм адэс­хэм псэукIэ амал тэрэзхэр ятыгъэнхэр типшъэрылъ шъхьа­I­э­хэм ащыщ. Ахэм яшIоигъоныгъэхэр къыдэтлъытэхэзэ Генпланым ипроект зэхэтэгъэуцо. Социальнэ псэуалъэу шъукъызкIэлъэIугъэр зэкIэ тхылъым дэдгъэхьагъ. ЕплъыкIэхэмкIэ тызщызэдэгуащэрэм зэкIэри къыхэлэжьэнхэу, ищыкIагъэмэ зэхъокIыныгъэхэр къыфашIынхэу тышъолъэIу. Тэри упчIэжьэгъу тищыкIагъэ зыхъукIэ Генпланым Iоф дэзышIэрэ специалистхэм къуаджэхэр джыри зэ къядгъэ­кIухьащтых. Iофтхьабзэу дгъэнэфагъэр зэкIэ пхырытщыщт. Ащ пае лъэпкъ ыкIи партийнэ проектхэм амалэу къытатыхэрэри, нэмыкI къэкIуапIэу тиIэхэри дгъэфедэщтых, — къыIуагъ Шъачэ иадминистрацие ипащэу Алексей Копайгородскэм.

Къуаджэу Хьаджыкъо иIофыгъоу чIыпIэ общественнэ зыгъэ­IорышIэжьыпIэм (ТОС) ипаспорт щыгъэнэфагъэхэм къатегущы­Iагъ «Чылэ Хасэм» ипащэу Шъыжъ Мусэ. Къоджэдэсхэр къыкIэ­лъэIухи, Краснодар краим икъэ­ралыгъо программэу псауны­гъэм икъэухъумэн фэгъэхьыгъэм къы­дэлъытагъэу врач чIэсынэу офис афашIыгъ.

Ащ нэмыкIэу къоджэ урамхэм ащыщ кIэлэцIыкIу джэгупIэ щагъэпсыгъ, урамэу Левобережнэм чъыгхэр, куандэхэр, къэгъагъэ­хэр щагъэтIысхьагъэх. Ощх-осы­псыхэр зэрылъэдэжьхэу урамэу Мэзмай иIэри метрэ 50 хъоу агъэкъэбзагъ, урамэу Асарэтх игъогу Iахьэу къеохырэри агъэ­пытагъ, электричествэ къэзытырэ псэолъитIу икIэрыкIэу ашIы­жьыгъ, нэмыкIэу псэупIэм изэтегъэпсыхьанкIэ ашIагъэр бэ.

— ЧIыпIэ общественнэ зыгъэ­IорышIэжьыпIэу (ТОС) «Хьаджыкъом» нэбгырэ 500-м ехъу щэпсэу. ТОС-м паспорт иIэ зэ­рэхъугъэм ишIуагъэкIэ къоджэ псэупIэ коим иIофыгъохэр зэкIэри зы чIыпIэ тшIынхэ тлъэ­кIыгъ. Джы тиIофшIэни нахь псынкIэ хъугъэ, къалэм, районым якъу­лыкъухэмрэ депутатхэмрэ зэпхыныгъэ адытиIэн амал къытыгъ. Къоджэдэсхэм Iофтхьабзэу къагъэнэфагъэхэр гъэцэкIагъэ зэрэхъухэрэм тылъыплъэни тэлъэкIы, — къыIуагъ Шъыжъ Мусэ.

Джащ фэдэу цIыфхэр къыкIэ­лъэIугъэхэу къуаджэм иурами­тIумэ чэщырэ къэзыгъэнэфыщт системэр «Сочисвет» зыфиIорэ муниципальнэ ГъэIорышIапIэм икIэрыкIэу афешIыжьы, гъогухэр агъэцэкIэжьых.

— Мыщ фэдэ зэхахьэхэм яшIуагъэ къэкIо. Iофыгъоу къэтIэтыгъэр зэкIэ дэгъэзыжьыгъэ хъунэу сеплъы. Шъачэ ипащэу Алексей Копайгородскэр къулыкъухэм япащэхэр игъусэхэу къызыкIокIэ, Iофыгъохэм ащыщыбэр чIыпIэм щызэшIохыгъэ мэхъу, — къыIуагъ гъунэгъу къуаджэу Къэлэжъ и «Чылэ Хасэ» ипащэу Гъырбэ Салбый.

ПсышIопэ район администрацием ипащэу Олег Бурлевым къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, цIыфхэм зыкъызэрэфагъэзагъэр зэкIэри атхыгъ, ахэм ядэгъэзыжьын лъыплъэщтых. Iофыгъохэм анэмыкIэу къэлэ, край ыкIи федеральнэ программэхэм, лъэпкъ проектхэм къадыхэлъытэгъэ Iофтхьабзэхэри ТОС-м ипаспорт дагъэхьагъэх.

НЫБЭ Анзор.