Амал пэрытхэм якъыхэхын

КъыдэгъэкIыжьыным ылъэныкъокIэ ыкIи индустриальнэ паркхэм яIофшIакIэкIэ амал пэрытхэр гъэфедэгъэнхэм пае АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Башкортостанрэ Татарстанрэ шIа­гъэу яIэр зэригъэлъэгъугъ.

Республикэу Башкортостан зэкIом, индустриальнэ паркэу «Уфимский» зыфаIорэм ипроизводственнэ псэуалъэхэр къыплъыхьагъэх. Башкортостан ипащэу Радий Хабировым промышленностым изе­гъэушъомбгъункIэ, индустриальнэ шъолъырхэм ягъэпсынкIэ республикэм опытэу иIэр къафиIотагъ. Джащ фэдэу лъэныкъохэр республикитIумэ ясатыу-экономикэ зэдэлэжьэныгъэ зэрэлъагъэкIотэщт шIыкIэм тегущыIагъэх.

«Тиджырэ лъэхъан пшъэрылъ къегъэуцу гъусэгъу цыхьэшIэ­гъухэм алъыхъугъэнэу, Урысыем инэмыкI шъолъырхэм Iоф­шIэкIэшIоу аIэкIэлъым рыгъо­зэгъэнэу. Индустриальнэ парк­хэмрэ технопаркхэмрэ ягъэ­псынкIэ опытэу тиIэмкIэ тадэгощэнэу тыхьазыр. Джащ фэдэу Адыгэ Республикэмрэ

Рес­публикэу Башкортостанрэ товархэр нахьыбэу зэIэкIагъэ­хьанхэмкIэ ищыкIэгъэ амалхэр зетхьанхэ тимурад. Ахэм анаIэ къызытырадзэщтыри, тэ тшIо­гъэшIэгъоныщтыри къэдгъо­тыщтых», — къыIуагъ Радий Ха­бировым.

Индустриальнэ паркэу «Амкодор» зыфиIоу лэжьыгъэр зыукъэбзырэ оборудованиер къыдэзыгъэкIырэм иIофшIэн зэрэзэхищэрэм нэIуасэ зыфа­шIынэу Республикэу Башкор­тостан ипрезидент игъо къафилъэгъугъ. Адыгеим илIыкIо куп паркэу «Уфимскэм» ирезидентхэм якъэгъэлъэгъони щы­Iагъ, индустриальнэ паркым ипроизводственнэ комплексэу квадрат метрэ мин 20 хъоу 2021-рэ илъэсым тыгъэгъазэм къызэIуахыгъэм амалэу иIэхэм зыщагъэгъозагъ.

«Промышленностым изе­гъэушъомбгъункIэ, непэ тыздэщыIэгъэ промышленнэ паркхэм язэхэщэнкIэ Башкортостан Iоф­шIэкIэ амалэу иIэр зэдгъашIэ тшIоигъу. Шъолъырым фызэшIокIыгъэр огъэшIагъо. Тирес­публики а гъогу дэдэм рэкIо. Промпаркым изэхэщэнкIэ Тэ­хъу­тэмыкъое районым Iофышхо щытшIагъ. Башкортостан иопыт тыхэмыукъонымкIэ ишIуагъэ къэкIонэу, промпаркым итIупщынкIэ Iофхэр нахьышIоу зэхэщэгъэнхэм фэIорышIэнэу сэгугъэ», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы промышленнэ паркым игъэпсын проект шъхьаIэхэм зэращыщыр, ар загъэцакIэкIэ республикэм иэкономикэ хэхъоныгъэ зэришIыщтыр, IофшIэпIэ чIыпIэ мини I0 фэдиз щыIэ зэрэхъущтыр.

Джыдэдэм проектым ипхырыщын ыуж итых, ищыкIэгъэ инфраструктурэр агъэпсы. Ащ дакIоу резидент хъун зылъэ­кIыщтхэми Iоф адашIэ. Про­мышленнэ паркэу агъэпсырэм иапэрэ резидентэу хъущтыр SFT Group зыфиIорэр ары. Инвесторым гофроупаковкэхэр къыдэзыгъэкIыщт завод промышленнэ паркым щигъэпсын имурад.

Татарстан ииндустриальнэ парк

Промышленностым ихэхъоныгъэкIэ ыкIи индустриальнэ шъолъырхэр Татарстан щызэ­хэщэгъэнхэмкIэ IофшIэкIэшIу амалэу яIэ хъугъэр Камскэ ин­дустриальнэ паркэу «Мастер» зыфиIорэмрэ хэушъхьафыкIыгъэ экономикэ шъолъырэу «Алабуга» зыцIэмрэ АР-м и ЛIышъхьэ зипэщэ купым ащызэри­гъэшIагъ.

Паркэу «Мастер» зыфиIорэм ипащэхэм къаIотагъ промышлен­нэ чIыпIэм изэхэщэн фэгъэхьыгъэу ыкIи фэIо-фашIэу ахэм зэшIуахыщтхэм афэгъэхьыгъэу. Оборудованием игъэфедэнкIэ, производствэм иIофшIэн ыублэнымкIэ анахьэу анаIэ зытыра­дзэгъэ лъэныкъохэмкIэ лIыкIо­хэм упчIэхэр аратыгъэх. ЗэрэхагъэунэфыкIыгъэмкIэ, Камскэ индустриальнэ паркэу «Мастер» зыфиIорэр Урысыем ииндуст­риальнэ паркхэу анахь гъэ­хъэгъэ инхэр зышIыхэрэм зыкIэ ащыщ. Ащ производствэм епхыгъэ ыкIи офис зэфэшъхьафхэр бэджэндэу аретых, инфраструктурэу ищыкIагъэр зэкIэ ахэм ахэт. Анахь лъэшэу Iоф­шIэнымкIэ гъэхъагъэхэр зыща­шIыхэрэр машинэшIыныр ары. Лъэныкъо зэфэшъхьафхэм афы­тегъэпсыхьэгъэ предприятиехэми Iоф ашIэ.

Адыгеим илIыкIохэр резидент заулэхэм адэжь щыIагъэх, зэкIэми паркым чIыпIэу ыубытырэм Iоф щашIэ. Адыгеими ынаIэ зытыригъэтырэр про­мышленнэ шъолъырхэр зэхэщэгъэнхэмкIэ мыщ щагъэфедэрэ амалхэм афэдэхэр республикэм щагъэфедэнхэр ары. Джащ пае АР-м и ЛIышъхьэ къыхи­гъэщыгъ промышленнэ паркхэр дэгъоу къызщызфагъэфедэрэ шъолъырхэм яIофшIакIэ икъоу зыщыгъэгъозэгъэным мэхьанэшхо зэриIэр.

ХэушъхьафыкIыгъэ экономикэ шъолъырэу «Алабуга» зыфиIо­рэм зегъэушъомбгъугъэнымкIэ Татарстан IофшIэныр зэрэщызэхэщагъэм Адыгеим илIыкIо­хэми анаIэ тырадзагъ. НепэкIэ мы шъолъырым производствэ 30-м ехъу къыхеубытэ, IофшIэпIэ чыпIэхэр мини 10,5-рэ фэ­диз мэхъух. Адыгеими ащ фэдэ гухэлъхэр иIэх. АР-м и Тэхъу­тэмыкъое район щызэхащэрэ промышленнэ паркым ишIо­гъэшхо къэкIощт республикэм иэкономикэ тапэкIи хэхъоныгъэ ышIынымкIэ, IофшIэпIэ чIыпIэу мини 10 фэдиз щыIэ хъущт.

«Татарстанэу инвестиционнэ инфраструктурэ дэгъу зиIэм тшIогъэшIэгъонэу иIофшIэн зэ­рэзэхэщагъэм нэIуасэ зыфэтшIыгъ. ХэушъхьафыкIыгъэ экономикэ шъолъырэу «Алабуга» зыфиIорэми чанэу хэхъоныгъэ ешIы. Адыгеим апэрэ про­мышленнэ паркым изэхэщэнкIэ про­ектым игъэцэкIэн зэрэригъэ­жьагъэм къыхэкIэу индустриаль­нэ паркхэм язэхэщэнкIэ ыкIи промышленностым ихэхъоны­гъэкIэ гъэхъагъэ зыхэлъ Iоф­шIэн­хэм икъоу защыдгъэгъозэным тэркIэ мэхьэнэ гъэнэфагъэ иI», — къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэ.

Адыгеимрэ Татарстанрэ япащэхэм язэIукIэ, Адыгэ Респуб­ликэм илIыкIохэмрэ Татарстан иправительствэрэ яигъэкIотыгъэ зэхэсыгъо зэхащэнэу джыри агъэнафэ.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу