ИшIэжь агъэлъапIэ

Адыгеим инароднэ тхакIоу, СССР-м ыкIи Адыгэ Респуб­ликэм я Къэралыгъо шIухьафтынхэм ялауреатэу КIэрэщэ Тембот Мыхьамэт ыкъор мэзаем и 8-м къызытхэмытыжьыр илъэс 35-рэ хъугъэ.

Ащ епхыгъэу Адыгэ Лъэпкъ музеим ныбжьыкIэхэм апае Iофтхьабзэ щызэхащагъ, ищыIэныгъэ гъогу, итворчествэ джыри зэ агу къагъэкIыжьыгъ.

КIэрэщэ Тембот адыгэ литературэм лъапсэ фи­шIыгъ. Непэ ар къытхэ­мытыжьми, ишIэжь кIодыщтэп, итхыгъэхэр жъы хъу­хэрэп, яджэх ыкIи яджэ­щтых. Лъэпкъым итарихъ фэгъэхьыгъэу бэ ытхыгъэр. ИроманхэмкIэ адыгэ лъэпкъым ипэсэрэ щыIакIэ, ишэн-хабзэхэр зэбгъэ­шIэнхэ плъэкIыщтых. «Насыпым игъогу», «Шапсыгъэ пшъашъ», «Ны Iушым ыпхъу» «Шыу закъу» фэшъхьафхэу Т. КIэращэм ытхыгъэхэм тилитературэ лъапсэ фашIыгъ, къагъэбаигъ.

Iофтхьабзэм ипэублэ тхэкIо цIэрыIом ищыIэныгъэ гъогу къытегущыIагъэх, нэужым ащ ытхыгъэхэм япычыгъохэм Адыгэ теат­рэм иартистхэр къяджа­гъэх.

— Мы зэхахьэм тигуапэу тыхэлажьэ, — еIо АР-м изаслуженнэ артисткэу Хьэлэщтэ Са­ниет. — Театрэм иартистхэмкIэ КIэрэщэ Тембот лъэшэу тэгъэлъапIэ. Ытхы­гъэхэм мэхьанэшхо яIэу, жэбзэ дахэкIэ къэIуагъэхэу щытых, купкI ин ян. Узэ­джагъэ пэпчъ акъыл къыуигъэгъотэу, узэрэпсэун фаер хэплъагъоу щыт. Непэ «Шапсыгъэ пшъашъ» зыфиIорэм къыхэхыгъэ пычыгъом сыкъеджагъ, ар сыгукIэ нахь къыспэблагъ. Т. КIэращэм ытхыгъэхэм къыткIэхъухьэрэ лIэужхэр яджэнхэ, уасэ афашIын фае.

Андырхъое Хъусенэ ыцIэ зыхьырэ кIэлэегъэджэ кол­леджым къикIыгъэ студентхэр къэзыщэгъэ кIэлэе­гъаджэу Быщтэкъо Рузанэ зэрилъытэрэмкIэ, мыщ фэ­дэ Iофтхьабзэхэм ныбжьыкIэхэмкIэ мэхьанэшхо яI.

— Произведениер зы­тхыгъэм ищыIэныгъэ гъогу пшIэ зыхъукIэ, иIофшIэн зэрэзэхищагъэр, къины­гъоу зыхэтыгъэхэр къыбгурыIо зыхъукIэ нахь уасэ фэошIы, узэджагъэр шъхьэм нахь къенэжьы. Программэм хэтэу КIэрэщэ Тембот итхыгъэхэр ти­­еджапIэ щызэрагъашIэ, студентхэм ашIогъэшIэгъо­нэу еджэх, — еIо Рузанэ.

Адыгэ республикэ кIэлэцIыкIу тхылъеджапIэм КIэрэщэ Тембот ищыIэныгъэ гъогу фэгъэхьыгъэ буклетэу ыгъэхьазырыгъэр къекIолIагъэхэм аратыгъ.

ДЕЛЭКЪО Анет.
Сурэтыр Iэшъынэ Ас­лъан тырихыгъ