ЛIыгъэм иушэтыпI

Непэ Мыекъуапэ игупчэ мемориал дэжь щыкIогъэ митингыр зыфэгъэхьыгъагъэр хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операциер зыщыкIорэ чIыпIэм ежь яшIоигъоныгъэкIэ ежьэгъэ ыкIи мобилизацием къыхиубытагъэхэр гъогу тегъэхьэгъэнхэр ары.

А Iофтхьабзэм хэлэжьагъ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат. ДзэкIолIхэр агъэкIотэнхэу къе­кIолIагъэх ахэм яIахьылхэр, къапэблагъэхэр, республикэм ихэбзэ къулыкъу­хэм, ветеранхэм, патриотическэ организацехэм, динлэжьхэм ялIыкIохэр.

Къэзэрэугъоигъэхэм закъыфигъазэзэ Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэриIуагъэмкIэ, нэмыц-фашист техакIохэр Адыгеим зырафыжьыгъэхэр илъэс 80 зыщыхъу­рэм ехъулIэу мы митингыр зэхэщагъэ зэрэ­хъу­гъэми мэхьэнэ гъэнэфагъэ иIэу щыт.

«Урысыем щыпсэурэ цIыф лъэпкъ зэфэшъхьафхэм къахэ­кIыгъэ дзэкъулыкъушIэхэм Апшъэрэ Главнокомандующэу Владимир Путиным иунашъо агъэцакIэзэ, Хэгъэгу зэошхом илъэхъан ятэжъхэр зэрэзекIуагъэхэм фэдэу, лIыгъэ зэрахьэзэ Украинэм инационалистхэм апэуцужьых. Непэ а пшъэры­лъыр зыгъэцакIэхэрэм Урысыем и УIэшыгъэ КIуачIэхэм яхэбзэ шIагъохэр зэрифэшъуашэу зэрахьанхэ фае, текIоныгъэхэмрэ лIыхъужъхэмрэ ящысэ тетэу зекIонхэ фае!», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим и ЛIышъхьэ анахьэу хигъэу­нэфыкIыгъэр я 3-рэ артиллерийскэ дивизионэу Адыгеим икIыгъэ дзэкIолIхэри зыхэтхэм тичIыпIэгъу цIэрыIоу, Советскэ Союзым и ЛIыхъужъэу Андыр­хъое Хъусен ыцIэ зэрихьырэр ары. 1941-рэ илъэсым шэкIогъум и 8-м адыгэ къуа­джэм къикIыгъэ илъэс 21-рэ зыныбжь кIалэм нэмыц-фашист техакIохэр къы­жэхахьэхэ зэхъум лIыхъужъныгъэ зэрихьагъ. Иподразделениеу лъыкIуатэрэм утын рамыхыным пае ежь зыкъыгъэ­ожьыгъ ыкIи фашистхэри зыдихьыгъэх.

А лъэхъаным зэкIэхэри зыщыгъозэ гущыIэхэу «Урысхэм зыкъатырэп!» зыфиIохэрэр ащ къыIожьыгъэх. Хэгъэгу зэошхом илъэхъан ащ лIыхъужъныгъэу зэрихьагъэм дэгъоу къеушыхьаты тицIыф жъугъэхэм лIыхъужъныгъэу ыкIи блэнагъэу зэрахьагъэр зыфэдэр.

«ХэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием илъэхъан тичIыпIэгъухэм Iофым хэшIыкI фыряIэу, зы­шъхьамысыжьхэу лIыхъужъ шъыпкъэхэм афэдэхэу япшъэ­рылъ зэрагъэцакIэрэм тырэгу­шхо, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат. — Шъуигупсэхэм, шъуи­чIыпIэгъухэм къызэрэжъудырагъаштэрэр, шъуилIы­— ­х­ъу­жъныгъэ яцыхьэ зэрэте­лъыр, Урысые Федерацием и Президент къыгъэуцугъэ пшъэ­рылъхэр зэрифэшъуашэу зэрэжъугъэцэкIэщтхэм, ти Родинэ къэухъумэгъэным пае къы­шъутефэрэр зэкIэ зэрэшъушIэщтым яцыхьэ зэрэтелъыр зыщышъумыгъэгъупш».

Джащ фэдэу дзэкIолIхэм афэгъэза­гъэу къэгущыIагъэх Урысые Федерацием и лIыхъужъэу, Адыгэ Республикэм и Къэ­ралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Цэй Эдуард, ЮВО-м и Объединеннэ стратегическэ командование хэхьэрэ инспектор купым иинспекторэу, генерал-майорэу Юрий Калягиныр, Мые­къопэ чIыпIэ гарнизоным ипащэу Алексей Косиновыр, Адыгэ Республикэмрэ Краснодар краимрэ ащыпсэурэ быслъы­мэнхэм я ДиндэлэжьапIэ имуфтиеу Къэрдэнэ Аскэрбый, Свято-Троицкэ кафедральнэ чылысым иIофышIэу Александр Старченкэр.
ИкIэухым Адыгэ Республикэм и Къэ­ралыгъо быракъ Мыекъопэ чIыпIэ гарнизоным ратыжьыгъ.

Митингым ыуж КъумпIыл Мурат гущыIэгъу афэхъугъ дзэкъулыкъушIэхэм, япшъэрылъхэр гъэхъагъэ хэлъэу агъэцэкIэнхэу ыкIи псаухэу, текIоныгъэр къыдахыгъэу ядэжь къагъэзэжьынэу афэлъэIуагъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, мобилизацием къыхиубытагъэхэмрэ ежь яшIоигъоныгъэкIэ хэу­шъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэлэжьэнхэу кIуагъэхэмрэ яунагъохэм зэрафэгумэкIыхэрэр икъоу зэхашIэным пае республикэм Iофтхьэбзэ гъэнэфагъэхэр щызэрахьэх. Республикэм икIыгъэхэу а операцием хэлажьэхэрэм япшъэрылъхэр агъэцэкIэнхэм пае афэлъэкIыщтым фэдиз IэпыIэгъу тапэкIи аратыщт.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы: мобилизацием къыхиубытагъэхэм, гуфакIохэм, кон­трактникхэм ыкIи ахэм яунагъохэм IэпыIэгъу ятыгъэнымкIэ Адыгеим IофшIэн гъэнэфагъэ щагъэцакIэ. Ахэм республикэ тынхэр аратыгъэх. ЯкIэлэцIыкIухэр ыпкIэ хэмылъэу еджапIэхэм ыкIи колледжхэм ащагъашхэх, кIэлэцIыкIу Iыгъы­пIэхэм апае ны-тыхэм ахъщэ аIахырэп. Джащ фэдэу Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ иунашъо тетэу мобилизацием къыхиубытагъэхэм якIэлэцIыкIухэм зэтыгъо сомэ мин 20 зырыз аIэкIагъэ­хьагъ. Унагъохэми IэпыIэгъу гъэнэфагъэ араты. Республикэм икъэкIуапIэхэмкIэ ыкIи бизнесым пылъхэм яшIуагъэкIэ, джащ фэдэу партиеу «Единэ Россием» хэтхэм алъэныкъокIэ къикIэу Адыгеим икIыгъэ дзэкIолIхэм ящыкIагъэр зэкIэ аIэкIэгъэ­хьэгъэнымкIэ IэпыIэгъу араты.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу