Лъыплъэн IофшIэныр агъэлъэшыщт

Адыгэ Республикэм ипрокуратурэ иколлегие 2022-рэ илъэсым иIофшIэн зыфэдагъэр зы­щы­зэфахьысыжьыгъэ зэхэсыгъо мы мафэхэм иIагъ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх УФ-м и Генеральнэ прокуратурэ играждан-хьыкум ГъэIорышIэпIэ шъхьаIэ иящэнэрэ отдел ипа­щэу Михаил Рыжковыр, прокуратурэм иIо­фышIэхэр.

Iофтхьабзэр къызэIуихыгъ ыкIи зэрищагъ АР-м ипрокурорэу Игорь Шевченкэм. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, 2022-рэ илъэсым хэбзэ ыкIи хэбзэу­хъумэкIо къулыкъухэм иIофы­шIэхэр ягъусэхэу зэхэщэн ыкIи практическэ Iофтхьабзэу зэрахьагъэхэм яшIуагъэкIэ прокуратурэм иIофшIэн кIэух дэ­гъухэр фэхъугъэх ыкIи тапэкIи тишъолъыр хабзэр щыгъэпы­тэгъэнымкIэ зэрахьэхэрэм ишIуагъэ къызэрэкIощтым ицы­хьэ телъ.

Анахьэу прокурорхэм анаIэ зытырагъэтыгъэр Урысыем и Президент ыкIи УФ-м и Генеральнэ прокурор къафигъэуцугъэ пшъэрылъхэм язэшIохын ары: зыныбжь имыкъугъэхэр, зыныбжь хэкIотагъэхэр, сэ­къатныгъэ зиIэхэр ыкIи цIыфхэр социальнэу къэухъумэгъэнхэр, предпринимательхэр ад­ми­нистративнэ пэрыохъоу зэуалIэ­хэрэр щыгъэзыегъэнхэр, экс­тре­мизмэ ыкIи терроризмэ нэшанэ зиIэ бзэджэшIагъэхэм апэуцу­жьы­гъэныр. Джащ фэдэу цIыф­хэм ядаохэр зэхэфыгъэнхэм, ахэр прокуратурэм къе­гъэблэ­гъэгъэнхэм мэхьанэшхо ратыгъ.

2022-рэ илъэсэу икIыгъэм зэкIэмкIи прокурорхэм лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ хэукъоныгъэ мин 11-м ехъу къыха­гъэщыгъ. АхэмкIэ унэшъо мини 3,7-рэ фэдиз ашIыгъ, уплъэкIу­нэу ашIыгъэхэм къакIэлъыкIоу нэбгырэ 2804-мэ дисципли­нарнэ, 540-мэ административнэ, 43-мэ уголовнэ Iофхэр къа­фызэIуахыгъэх.

Прокурорхэм уплъэкIунэу ашIыгъэхэм яшIуагъэкIэ Iоф­шIэкIо 1017-мэ яфитыныгъэхэр зэтырагъэуцожьыгъэх, сомэ мил­лион 69,5-рэ хъурэ лэжьапкIэр аратыжьыгъ.

Бизнесым епхыгъэу Iоф зышIэхэрэм административнэ пшъэдэкIыжьэу ахьырэр нахь макIэ шIыгъэным фэгъэхьыгъэу планым хэмыхьэу лъы­плъэн Iофтхьабзэхэр прокурорхэм зэрахьагъэх. 2022-рэ илъэсым мыщ фэдэ уплъэкIун 76-рэ рагъэкIокIыгъ. Къэралыгъо ыкIи муниципальнэ зэзэ­гъыныгъэм ылъэныкъокIэ фэIо-фашIэр зыгъэцакIэхэрэм ыпкIэ аратынымкIэ чIыфэу ателъыгъэ сомэ миллиони 7-м ехъу арагъэпщыныжьыгъ.

Уполномоченнэ къулыкъу­шIэхэм зэпхыныгъэ адыряIэу пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэу зэра­хьэхэрэм яшIуагъэкIэ бзэджэшIагъэхэм япчъагъэ проценти 2,4-кIэ нахь макIэ хъугъэ.

Джащ фэдэу АР-м ипроку­ратурэ икъулыкъухэм къолъхьэ тын-Iыхыным епхыгъэ хэ­бзэгъэу­цугъэр гъогогъу 390-м ехъурэ аукъуагъэу къыхагъэ­щыгъ. Нэ­бгырэ 415-мэ адми­нистративнэ ыкIи дисципли­нарнэ пшъэдэ­кIыжьхэр атыралъ­хьагъэх.

Игорь Шевченкэм къызэрэкIигъэтхъыгъэмкIэ, цIыфхэм ыкIи предпринимательхэм ясоциальнэ фитыныгъэхэр къэухъумэ­гъэнхэм ренэу анаIэ тырагъэты. Къолъхьэ тын-Iыхыным, терроризмэм апэшIуекIогъэнымкIэ, интернет нэкIубгъохэм къэбар мышъыпкъэу къарагъахьэрэр дэгъэзыжьыгъэнхэмкIэ тапэкIи пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэхэр лъагъэкIотэщтых.

АР-м ипрокуратурэ иколлегие яIофшIэнкIэ зэфэхьысыжьэу ышIыгъэхэм къакIэлъыкIоу 2023-рэ илъэсымкIэ пшъэрылъхэр зыфигъэуцужьыгъэх, мурадэу яIэхэм ащыщ лъыплъэн IофшIэныр гъэлъэшыгъэныр.

КIАРЭ Фатим.