Нэбгырэ 14 хэлэжьагъ

Классическэ шахматхэмкIэ Адыгеим ичемпионат текIоныгъэр къыщыдихыгъ Мыекъуапэ щыпсэурэ ЛIыпцIэкъо Руслъан.

Юбилейнэ я 75-рэ республикэ зэнэкъокъум зэкIэмкIи нэбгырэ 14 хэлэжьагъ. Мэфи 9-м къыкIоцI швейцарскэ системэм тетэу шахматистхэр зэнэкъокъугъэх. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэхэм ахэтыгъэх апэрэ спорт разряд зиIэ­хэр, спортым имастер хъунхэмкIэ кандидатхэр, мастерхэр. Илъэс пчъагъэ хъугъэу зэнэкъокъум хэмылэжьэгъэ ФИДЕ-м (дунэе шахмат федерацием) имастерэу ЛIыпцIэкъо Руслъан текIоныгъэм фэбэнагъ. Мы аужырэ илъэситIум анахь лъэшыгъэ Вадим Арефьевым мызыгъэгум текIоныгъэр къыдихын ылъэкIыгъэп.

Адыгэ Республикэм шахматхэмкIэ ифедерацие ипащэу Юрий Мешалкиным къызэриIуагъэмкIэ, зэнэкъокъум хэлэжьагъэхэм зэкIэ­­ми зэ нэмыIэми къатекIуагъэх.

— Юбилейнэ зэнэкъокъур гъэшIэгъон дэдэу кIуагъэ. Апэрэ нэбгыри 3-м — ЛIыпцIэкъо Руслъан, Григорий Барановым ыкIи Даниил Козленкэм — очкоуи 6,5-рэ зырыз рагъэкъугъ. Къэгъэ­лъэгъон тедзэхэмкIэ чемпионыр къэнэфагъ, — къыIуагъ Юрий Мешалкиным.

Ящэнэрэ чIыпIэр къыдэзыхыгъэр республикэм икъэлэ шъхьа­Iэ щыпсэурэ кIэлэ ныбжьыкIэу Даниил Козленкэр ары. Чемпионыр къыхахыным пае зэхэща­кIохэм лъэныкъуабэ зэрагъэпшагъ, сыда пIомэ Р. ЛIыпцIэкъоми Г.Барановми якъэгъэлъэгъонхэр зэфэдагъэх. Ау рейтингымкIэ зэгъэпшэнхэр зашIым, Руслъан текIоныгъэр фагъэшъошагъ.

Апэрэ чIыпIитIур къыдэзыхыгъэхэр гъэтхапэм къалэу Краснодар щызэхащэщт зэнэкъокъухэм Адыгеир къыщагъэлъэгъощт.