Мэзаем и 8-р — Урысые наукэм и Маф

Адыгэ Республикэм наукэм ылъэныкъо­кIэ иIофышIэхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Наукэм обществэм ихэхъоныгъэкIэ мэхьанэшхо иI, шIэныгъакIэхэм ар якъэкIуапI, социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэхэми алъапсэу щыт.

Технологиехэм, шIэныгъакIэхэм ягъэфедэн епхыгъэу цIыфхэм ящыIакIи зэхъокIыныгъэхэр фэхъух, социокультурнэ лъэныкъоми ахэм яфэмэ-бжьымэ къытырехьэ.

Научнэ ушэтынхэр ары шIэныгъакIэхэр къэзытыхэрэр, гъэсэныгъэу цIыфым зэригъэгъотыгъэм къыпкъырэкIы дунэееплъыкIэу иIэри.

Инновационнэ экономикэм ихэхъоныгъэ епхыгъэ пшъэрылъышхохэр Адыгэ Республикэм щызэшIуахых, IэпэIэсэныгъэ ин зиIэ кадрэхэр гъэхьазырыгъэнхэмкIэ, тиреспубликэ илъэныкъо зэфэшъхьафхэм ахэм яамалхэр ащыгъэфедэгъэн­хэмкIэ Iофыгъо зэфэшъхьафыбэмэ Адыгеим щапылъых.

Анахь мэхьанэ зиIэхэм ащыщых апшъэрэ ыкIи сэнэхьат гъэсэныгъэ дэгъу ягъэгъотыгъэныр, наукэмрэ гъэсэныгъэмрэ зэпхыныгъэ пытэ азыфагу илъыныр. Ащ къыпкъырыкIыгъэу щыт зэзэгъыныгъэу «Вернадскэр — Адыгэ Республикэр» зыфиIорэр. Урысыем иапшъэ­рэ еджэпIэ пэрытхэм ащыщэу Московскэ къэралыгъо университетым дэтшIыгъэ зэзэгъыныгъэм амал къытыщт ащ иинновационнэ ыкIи инаучнэ инфраструктурэ дгъэфедэнымкIэ. Адыгеим наукэмкIэ икадрэхэр нахь гъэпытэгъэнхэмкIи ащ ишIуа­гъэ къэкIощт.

ТапэкIэ щыIэгъэ шIэныгъэлэжьышхохэм ящысэ тетэу тинепэрэ шIэныгъэлэжьхэм Адыгеимрэ Урысыемрэ яхэхъоныгъэ яIахьышхо зэрэхашIыхьащтым тицыхьэ телъ.

Тиреспубликэ ишIэныгъэлэжь пстэуми: докторхэм ыкIи кандидатхэм, аспирантхэм, соискательхэм, студентхэм тафэлъаIо псауныгъэ пытэ яIэнэу, творческэ гъэхъэгъакIэхэр ашIынхэу, ягухэлъышIухэр къадэ­хъунхэу!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политическэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр