Амыгъэкощырэ мылъку зиIэхэр къэралыгъо кадастрэ уасэм игъэнэфэн хэлэжьэнхэ алъэкIыщт

Адыгэ Республикэм икъэралыгъо бюджет учреждениеу «Къэралы­гъо кадастрэ уасэмкIэ Адыгэ республикэ гупчэм» Адыгеим ит псэуалъэхэм, унэхэм, псэолъэ ныкъошIхэм, транспорт гъэуцупIэхэм якъэралыгъо кадастрэ уасэ игъэнэфэнкIэ 2023-рэ илъэсым телъы­тэгъэ Iофтхьабзэхэр зэрехьэх.

Кадастрэ уасэр зыфэдизыщтыр амыгъэкощырэ мылъ­кумкIэ къэбарэу къаIэкIагъа­хьэхэрэм бэкIэ ялъытыгъэщт. Зигугъу къэтшIыгъэ учреждением кадастрэ уасэм икъэлъы­тэнкIэ къызфигъэфедэщтхэр амыгъэкощырэ мылъкумкIэ къэралыгъо реестрэ зыкIым (ЕГРН) ит къэбархэр ары.

Къэралыгъо кадастрэ уасэр зэрагъэнафэрэм ехьылIэгъэ Федеральнэ законым къызэрэщыдэлъытагъэмкIэ, амыгъэкощырэ мылъкур зиехэм фитыны­гъэ яI кадастрэ уасэр зы­ща­­гъэнэфэрэ сыд фэдэрэ лъэ­­хъани амыгъэкощырэ мылъкоу яIэм ехьылIэгъэ къэбархэр: псэуалъэр затыгъэ, псэолъэшIыныр заухыгъэ илъэсхэр ыкIи нэмыкIхэр зыщызэхэфыгъэ къэбархэр арахьылIэнэу.
Ащ пае амыгъэкощырэ мылъкур зыфэдэм ехьылIэгъэ декларациер аIэкIагъэхьан фае. Джащыгъум кадастрэ уасэм игъэнэфэнкIэ къызфагъэфедэщтхэр амыгъэкощырэ мылъкум ехьылIэгъэ къэбархэу икъоу зыхэплъэжьыгъэхэр ары.

Джащ пае амыгъэкощырэ мылъку зиIэхэм ЕГРН-м ит къэбархэр ауплъэкIун, хэукъо­ныгъэхэр къызыхагъэщыкIэ къэ­бар тэрэзхэр ЕГРН-м игъэ­хьэгъэнхэм иамал зэрахьан, амыгъэкощырэ мылъкур зы­фэдэм ехьылIэгъэ декларациер Адыгэ Республикэм икъэ­ралыгъо бюджет учреждениеу «Къэралыгъо кадастрэ уасэмкIэ Адыгэ республикэ гупчэм» IэкIагъэхьан фае.

Амыгъэкощырэ мылъкур зыфэдэм ехьылIэгъэ декларацием ащ ит къэбархэр зэрэшъыпкъэхэр къэзыушыхьатырэ документхэри (тхыгъэхэр, справкэхэр, паспортхэр, актхэр, кIэух зэфэхьысыжьхэр ыкIи нэмыкIхэр) игъусэнхэ фае.

Декларациер зэрэзэхэжъугъэуцощт, ар зэраIэкIэжъугъэ­хьащт шIыкIэм, документхэу шъуищыкIэгъэщтхэм яхьылIэгъэ къэбархэр нахь икъоу Адыгэ Республикэм икъэралыгъо бюд­жет учреждениеу «Къэралыгъо кадастрэ уасэмкIэ Адыгэ рес­публикэ гупчэм» исайт ижъугъотэщтых.

Телефонэу 8 (8772)57-97-27-мкIэ декларациер зэрэзэхэ­жъугъэуцощт шIыкIэр къышъуфызэхафыщт.