ТекIоныгъэр къыдихыгъ

Адыгеим икомандэу «АГУ-Адыифым» гандболымкIэ бзылъфыгъэхэм язэнэкъокъу иаужырэ уцугъом къыдыхэлъытэгъэ ешIэгъур текIоныгъэкIэ ригъэжьагъ. Санкт-Петербург икомандэу «Балтийская заря» зыфиIорэм къышIуихьыгъ, пчъагъэр — 30:20.

Финал едзыгъом «АГУ-Адыифыр» команди 5-мэ аIукIэщт, ащ изэфэхьысыжьхэм ялъытыгъэщт я 8-рэ чIыпIэр зыубытыщтыр. ЫпэкIэ командэхэм рагъэкъугъэ очкохэр къафэнэжьыгъэх. Суперлигэм къыхэхьэгъэ Санкт-Петербург икомандэ «АГУ-Адыифыр» гъогогъуищэ IукIагъ, мызыгъэгуми текIоныгъэр типшъашъэхэм къыдахыгъ.

ЕшIэгъум иапэрэ едзыгъо тикомандэ къыфэкъиныгъ. ЦIыфэу къэзэрэугъоигъэхэм гандбол псын­кIэ ыкIи гъэшIэгъон алъэ­гъугъ. Ащ ишIуагъэкIэ Адыгеим илIыкIохэм текIоныгъэр къыда­хыгъ. Титренерхэм яеплъыкIэкIэ ешIэкIо анахь дэгъур къэлэпчъэ­Iутэу Регина Якуповар ары.

АГУ-Адыифым иешIакIохэр ыкIи ахэм якъэгъэлъэгъонхэр: Якупова, Пивнева, Баскакова, Дворцевая — 4, Кожубекова — 4, Вигуржинская — 4, Кириллова — 3, Никулина — 3, Краснова — 3, Къэбж — 2, Казиханова — 2, Мещерякова — 2, Колодяжная — 2, Морозова — 1.

Зыдэщыт чIыпIэхэр ыкIи очко пчъагъэу рагъэкъугъэр:

8. Ставрополье — 20, 9. Университет — 19, 10. Феникс — 15, 11. АГУ-Адыиф — 9, 12. Луч — 7, 13. Балтийская заря — 2.
Зичэзыу ешIэгъур «АГУ-Адыифым» Ставрополь щыриIэщт, мэзаем и 13-м командэу «Ставропольем» IукIэщт.