Тарихъым ухэзыщэрэ фильм

Холокостым хэкIодагъэхэм я Дунэе шIэжь мафэ щылэ мазэм и 27-м хэгъэгухэм ащы­ха­гъэунэфыкIыгъ.

Ащ къыдыхэлъытагъэу, режиссерэу Нэгъэплъэ Аскэрбый ыгъэуцугъэ до­кументальнэ фильмэу «Подвиг мило­сердия» зыфиIорэр Мыекъуапэ культурэм и Унэу «Гигантым» мэзаем и 4-м къы­щагъэлъэгъуагъ. Ащ къе­кIолIагъэх общественнэ организациехэу «Отцы Рос­сии», «Боевое братство», «За наших» зыфиIохэрэм ялIыкIохэр, ныбжьыкIэхэр, зыныбжь хэ­кIотагъэхэр.

Режиссерэу, УФ-м икинематогра­фистхэм я Союз икъутамэу АР-м щыIэм ипащэу Нэгъэплъэ Аскэрбый къэзэрэугъоигъэхэм закъыфигъэзагъ:

— Сигуапэ фильмэм шъуеплъынэу шъукъызэреблэгъагъэр. Фильмэр техыгъэнымкIэ IэпыIэгъушIу къытфэхъугъэ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат сыфэраз. Я XX-рэ лIэшIэгъум джурт лъэпкъыр тхьамыкIагъэу зыхэтыгъэр, Хэгъэгу зэошхом илъэхъан черкесхэр ахэм IэпыIэгъу зэрафэхъугъагъэхэр, къызэрагъэнэжьыщтхэм зэрэпылъыгъэ­хэр ары «Подвиг милосердия» зыфиIорэ фильмэр къызытегущыIэрэр.

Оккупацием илъэхъан джуртхэр черкесхэм яунэхэм арысыгъэх, ясабыйхэр апIужьынхэу аштэщтыгъэх, ежь яехэм фэдэу е яIахьылхэу къагъэлъагъощтыгъэх.
Нэгъэплъэ Аскэрбый зэхигъэуцогъэ фильмэм еплъыгъэхэм лъэшэу агу ри­хьыгъ ыкIи ащ тарихъым узэрэхищэрэр, зэо лъэхъаным цIыф къызэрыкIохэм гукIэгъуныгъэу ахэлъыгъэр къызэрэриIотыкIырэр къыхагъэщыгъ.

Iофтхьабзэм пшъэрылъ шъхьаIэу иIагъэр къыткIэхъухьэрэ ныбжьыкIэхэм яхэ­гъэгу шIу алъэгъоу пIугъэнхэр, та­ри­хъым ишъыпкъапIэ ягъэшIэгъэныр, ­лъэпкъ зэхэдзым тхьамыкIагъоу къыхьын ылъэкIыщтыр агурыгъэIогъэныр.

Нэгъэплъэ Аскэрбый ифильмэу «Подвиг милосердия» зыфиIорэм икъэгъэ­лъэгъон культурэм иунэхэм, гъэсэны­гъэм иучреждениехэм ащылъагъэкIотэщт.