ШэпхъакIэмэ адиштэрэ Гупчэр Адыгеим къыщызэIуахыгъ

ЦIыфхэм IофшIэн ягъэгъотыгъэнымкIэ АР-м и Гупчэ икъутамэу Тэхъутэмыкъое районым щыIэм гъэцэкIэжьын ыкIи гъэкIэжьын IофшIэнхэр 2022-рэ илъэсым щыкIуагъэх, къихьэгъэ илъэсым ищылэ мазэ и 27-м тиреспубликэкIэ апэрэу Тэхъутэмыкъуае кадрэхэм я Гупчэу «Урысыем IофшIапIэу иIэхэр» зыфиIорэр къыщызэIуахыгъ.

КъулыкъушIапIэр агъэкIэжьыным, техникакIэ чIагъэуцоным, IофшIэнэу щагъэцакIэрэр зэблахъу­ным апае федеральнэ бюджетым сомэ миллион 25-рэ къыхагъэкIыгъагъ. Ар лъэпкъ проектэу «Демография» ыкIи ащ епхыгъэ федеральнэ проектэу «IофшIэпIэ чIыпIэхэр цIыфхэм ягъэгъо­тыгъэным фэIорышIэгъэныр» зыфиIорэм яшIуагъэкIэ агъэпсыгъ. Урысые Федерацием IофшIэнымкIэ и Министерствэ зэригъэнэфагъэм тетэу, 2022-рэ илъэсым Гупчэм гъэцэкIэжьын IофшIэнхэр щыкIуагъэх, компьютерхэр, Iэмэ-псымэ зэфэшъхьафхэр чIагъэуцуагъэх. КъяолIэщт цIыфхэмкIэ нахь Iэрыфэгъоу агъэпсыгъэхэм ащыщых электроннэ чэзыур ыкIи навигацием исистемэу непэрэ уахътэм диштэрэр.

— Гупчэм итеплъэ закъоп нахьышIум ылъэныкъокIэ зэхъокIыгъэр, IофшIапIэм зэрэлъыхъу­хэрэ шIыкIэр фэшъхьаф шъыпкъэ хъугъэ, — къы­щыхагъэщыгъ цIыфхэм IофшIэн ягъэгъотыгъэ­нымкIэ АР-м и Гупчэ.

Къэралыгъо фэIо-фашIэу щыIэныгъэм къыздихьыгъэ хъугъэ-шIагъэхэм къахэкIыгъэхэм ыкIи бизнес Iофыгъохэм ягъэцэкIэн Гупчэм щыдэлэжьэнхэу аублагъ. Кадрэ Iофыгъохэм ыкIи зиIэнатIэ нахь дэгъукIэ зэблэзыхъу зышIоигъохэм ар зэрэпшIыщт шIыкIэр къафаIотэн алъэкIынэу Гупчэм иIофышIэхэр агъэсагъэх.

— Тэхъутэмыкъое районым кадрэмэ адэлэ­жьэщт Гупчэ иIэ зэрэхъугъэм ишIуагъэкIэ цIыфмэ IофшIэпIэ чIыпIэхэр къазэрафагъотырэм дакIоу психологическэ IэпыIэгъуи арагъэкIын алъэкIыщт. IофшIапIэ лъыхъухэрэм яIэпэIэсэныгъэ къызыщыраIотыкIырэ е къызыщагъэлъэгъорэ видеоу тырахыгъэхэри къафагъэхьыхэзэ ашIыщт, Iоф­шIакIомэ алъыхъухэрэм ахэмкIэ джы кандидатурэхэр къыхахынэу амал яIэ хъущт, — къыщаIуагъ цIыфхэм IофшIэн ягъэгъотыгъэнымкIэ АР-м и Гупчэ.