Мэхьанэшхо зиIэ ешIэгъухэр

Мыекъопэ «АГУ-Адыифыр» мэзаем и 5-м тикъалэ щыIукIэщт Санкт-Петербург икомандэу «Балтийская заря» зыфиIорэм.

Я 8-рэ чIыпIэм фэбэнэным пае шIокI имыIэу тикомандэ текIоныгъэр къыдихын, аужырэ ешIэгъуи 10-у къыфэнагъэр зэкIэ къыхьын фае. Санкт- Петербург икомандэ я 13-рэ чIыпIэм щыт, зы текIо­ныгъ ныIэп къыдихыгъэр.

ЕшIэгъур сыхьатыр 2-м рагъэжьэщт.