Зичэзыу ешIэгъухэр

Адыгэ Республикэм футболымкIэ изэIухыгъэ кIымэфэ зэнэкъокъу къыды­хэлъытэгъэ ешIэгъухэр непэ щыIэщтых. Апэрэ купым хэт командэхэр зэIукIэщтых. Я 10-рэ турыр гъэшIэгъонэу зэрэкIощтым щэч хэлъэп.

Пстэуми лъэшэу апэ ишъыгъэ командэхэу «Ошъутен» ыкIи «Спортмастер-2» зыфиIохэрэр зэIукIэщтых. Ахэм азыфагу зы очко ныIэп илъыр, ау «Ошъутенэм» ешIэгъоу иIагъэр нахь макI, арышъ, апэрэ чIыпIэр къы­дихынымкIэ ащ нахь амалышIу­хэр IэкIэлъых.

Апэрэ купым щешIэрэ командэхэм очко пчъагъэу рагъэ­къугъэр:

Ошъутен — 24, Спортмастер-2 — 23, Тульскэр — 16, Легион — 16, МФОК-у «Ошъутен» — 16, Спортмастер — 13, Кавказ — 12, Юг-Авто — 12, Делотехника — 8, Сокол — 7, СШОР-2007 — 4, СШОР-2008 — 0, Альянс — 0.

Я 10-рэ турым (мэзаем и 4-м) зэIукIэщтхэр:

Кавказ — Легион, Юг-Авто — МФОК-у «Ошъутен», Ошъутен — Спортмастер-2, Спортмастер — Тульскэр, СШОР-2008 — Делотехника, СШОР-2007 — Альянс.
Шъугу къэдгъэкIыжьын, апшъэ­рэ лигэм хэтхэм ыкIи ветеранхэм язэIукIэгъухэр аухыгъэх, текIоныгъэр къыдахыгъ командэхэу «Уро­жай» ыкIи «ВНГ» зыфиIо­хэрэм.