Адыгеим илекторхэри хэлэжьэщтых

«Лекторхэм ялигэ» зыфиIорэ зэнэкъокъум зеушъомбгъу, ащ изичэзыу онлайн уцугъор мэзаем и 3-м къыщегъэжьагъэу и 8-м нэс зэхащэ.

Эфир занкIэмкIэ къатыщт лекциехэм уасэ афэзышIыщтыр эксперт советыр ары. Лектор анахь дэгъухэр зэнэкъокъум ифиналныкъо хэхьанхэ алъэ­кIыщт.

Хэгъэгум ишъолъыр 77-мэ ялектор 800 онлайн-чэзыум хэлэжьэщт. Адыгеим илекторхэри ахэм ахэтыщтых.

Красноярскэ краимкIэ ныбжьыкIэ эксперт советым итхьаматэу Евгений Гавриловым къызэриIуагъэмкIэ, «Лекторхэм ялигэ» зыфиIорэ зэнэкъокъум ежьыри ятIонэрэу хэлэжьэщт, ащ илекцие ныбжьыкIэхэм япроектхэм афэгъэхьыгъэщт.

Зэнэкъокъум хэлажьэхэрэм естественнэ шIэныгъэхэм, бизнесым, культурэм, искусствэм, наукэмрэ технологиехэмрэ, социальнэ-гуманитарнэ наукэ­хэм, спортым, тыкъэзыуцухьэрэ дунаим икъэухъумэн, шIушIэным афэгъэхьыгъэ лекциехэм та­къикъ 15-кIэ къяджэнхэу амал яIэщт.

Донецкэ Народнэ Республи­кэм щыщэу, гъэIорышIэнымкIэ ыкIи къэралыгъо къулыкъумкIэ Донецкэ академием краеведениемкIэ икафедрэ ипащэу, фи­лологие шIэныгъэхэмкIэ докто­рэу, мы зэнэкъокъум хэлажьэу Марина Балко къызэриIотагъэм­кIэ, студентхэм апашъхьэ лекциехэм бэрэ къызэращеджэрэм ижабзэ нахь бай, нахь зэгъэфа­гъэ ешIы, студентхэм яупчIэхэм джэуап къаритыжьышъуным ренэу зэрэфэхьазырын фаер къыгурэIо. Ащ илекцие ижъырэ славяныбзэм фэгъэхьыгъэщт.

«Лекторхэм ялигэ» исайтрэ обществэу «ШIэныгъэм» нэкIубгъоу социальнэ хъытыоу «ВКонтакте» щыриIэмрэ мэзаем и 3-м къыщегъэжьагъэу и 8-м нэс сыхьатыр 10-м къыщыублагъэу пчыхьэм сыхьатыр 6-м нэс лекциехэм щядэIунхэ алъэкIыщт.

Онлайн-чэзыум икIэуххэр 2023-рэ илъэсым мэзаем и 22-м нэс зэнэкъокъум исайт къихьащтых. «Лекторхэм ялигэ» зыфиIорэм хэлэжьэгъэ нэбгырэ 400-у балл нахьыбэ къэзы­хьыхэрэр финалныкъом хэхьащтых.

2023-рэ илъэсым игъатхэ финалныкъохэр федеральнэ шъолъырхэм, етIанэ финалыр Москва ащыкIощтых. Ахэм якIэуххэм атетэу текIоныгъэ къыдэзыхыгъэ нэбгырэ 50-р къэнэфэщт. Ахэр Урысые обществэу «ШIэныгъэм» зэхищэрэ Iофтхьабзэхэм тапэкIи ахэлэжьэнхэ алъэкIыщт. Зэнэкъо­къум щатекIохэрэм ахъщэ шIухьафтынхэр аратыщтых.