Культурэм ихэхъоныгъ

Адыгеим и ЛIышъ­хьэу Къум­пIыл Мурат Адыгеим икомпозиторхэм я Союз итхьа­матэу, къэралыгъо ансамблэу «Ислъамыем» ипащэу, Урысыем, Адыгеим, Къэ­бэр­тэе-Бэлъкъарым, Къэ­рэщэ­-Щэрджэсым янароднэ артистэу, Пшызэрэ Абхъазым­рэ искусствэхэмкIэ язаслуженнэ IофышIэшхоу Нэхэе Аслъан зэIукIэгъу дыриIагъ.

ЗэдэгущыIэгъум хэлэжьагъ АР-м культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ. Республикэм культурэмкIэ иучреждениехэм тапэкIи хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэным, мылъкумкIэ ыкIи техникэмкIэ ахэм алъапсэ джыри на­хьышIу шIыгъэным, творческэ коллектив пэрытхэм IэпыIэгъу ятыгъэным, концертхэм зягъэу­шъомбгъугъэным япхыгъэ Iофыгъохэм ахэр атегущыIагъэх.

Республикэм и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, Адыге­им къэралыгъо гъэпсыкIэ иIэ зыхъугъэм ия 100-рэ илъэс ихэ­гъэунэфыкIын къыдилъытэу культурэмрэ искусствэмрэ яIофышIэхэм илъэсэу икIыгъэм пшъэрылъы­шхохэр къапыщы­лъыгъэх ыкIи гъэхъагъэ хэлъэу ахэр агъэцэкIагъэх. Республикэми, нэ­мыкI чIыпIэхэми Iоф­тхьэ­бзабэ ащызэхащагъ, ахэм ащы­щэу анахь мэхьанэ зиIа­гъэр Адыгеим, Къэбэртэе-­Бэлъкъарым ыкIи Къэрэщэе-­Щэрджэсым зэдагъэхьазы­рыгъэ концертэу Кремлым къыщызэда­тыгъэр ары.

Джащ фэдэу зэIукIэгъум хэлажьэхэрэр атегущыIагъэх къэ­ралыгъо программэхэм ыкIи лъэпкъ проектэу «Культурэр» зыфиIорэм атегъэ­псыхьагъэу культурэмкIэ псэуа­лъэхэр гъэцэкIэжьы­гъэнхэм ыкIи кIэхэм яшIын зэрэкIорэм.

2017-рэ илъэсым къыщыу­благъэу 2022-рэ илъэсым нэс культурэм иунэу 9 ашIыгъ, 45-мэ игъэкIотыгъэ гъэцэкIэ­жьын IофшIэнхэр арашIылIагъэх. А уахътэм къыкIоцI мо­дельнэ тхылъеджэпIэ 12 ашIыгъ, искусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджэпIи 7 зэтырагъэпсыхьагъ. ИгъэкIотыгъэ гъэцэкIэжьынхэр мы къыкIэлъыкIохэрэм арашIылIагъэх: АР-м лъэпкъ культурэмкIэ и Гупчэ, АР-м исурэт къэгъэ­лъэгъуапIэ, Пушкиным ыцIэкIэ щыт Унэр, АР-м и Лъэпкъ музей. Мы илъэсым культу­рэм иуни 3 агъэцэкIэжьыщт, кIэу зы ашIыщт. Ащ нэмыкIэу республикэм концертхэр къызщатыхэрэ иунитIу игъэ­кIотыгъэу агъэцэкIэжьыщт ыкIи зэтырагъэпсыхьащт: АР-м и Къэралыгъо филармо­ниерэ концертхэр къызщаты­хэрэ залэу «Налмэсымрэ».

«Культурэм хэхъоныгъэ егъэшIыгъэнымкIэ, профессиональнэ коллективхэм яIэ­пэIэсэныгъэ икъэгъэлъэгъон­кIэ, творческэ самодеятельностым епхыгъэ Iофтхьабзэ­хэр зэхащэнхэмкIэ ящыкIэгъэ амалхэр ягъэгъотыгъэнхэм тегъэпсыхьэгъэ IофшIэн тэгъэцакIэ. Мыщ дэжьым анахь мэхьанэ зиIэр а дгъэцакIэрэр зэкIэ цIыфхэмкIэ федэ, ­гуапэ хъунхэр ары, ренэу тынаIэ зытедгъэтын фаер ахэм ашIо­гъэшIэгъоныщт Iофтхьабзэхэр пхырытщынхэр ары», — къы­Iуагъ АР-м и ЛIышъхьэ.

Нэхэе Аслъан лъэпкъ ­орэдымкIэ ыкIи къашъомкIэ Адыгеим и Къэралыгъо ансамблэу пэщэныгъэ зыдызэрихьэрэм фэгъэхьыгъэу къы­Iотагъ, ятворческэ гухэлъхэр, Краснодар имузыкальнэ театрэу зэдэлэжьэныгъэ-зэгъу­сэныгъэ зыдыриIэм апэрэ лъэпкъ оперэу «Раскаты да­лекого грома» зыфиIорэр ыгъэуцун мурад зэриIэр къы­хигъэщыгъэх.

ИкIэухым Нэхэе Аслъан илъэсыбэ хъугъэу лъэпкъ культурэм икъэухъумэнрэ ихэхъоныгъэрэ иIахьышхо зэ­рахишIыхьэрэм пае зэрэ­фэ­разэр КъумпIыл Мурат къы­Iуагъ ыкIи юбилей медалэу «Адыгэ Республикэр зызэхащагъэм ия 100-рэ илъэс» зыфиIорэр композиторым ритыгъ.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу