ИлъэсыкIэм — пшъэрылъыкIэхэр

Хьыкум приставхэм я Федеральнэ къулыкъу Адыгэ РеспубликэмкIэ и Гъэ­Iо­рышIапIэ иколлегие игъэкIотыгъэ зэхэсыгъоу иIагъэм 2022-рэ илъэсым Iофэу ышIагъэм изэфэхьысыжьхэм ыкIи тызхэт илъэсым пшъэрылъэу зы­фигъэуцужьхэрэм щатегущыIагъэх.

ГъэIорышIапIэм ипащэу, рес­публикэм ихьыкум пристав шъхьа­Iэу Александр Ихно къызэри­IуагъэмкIэ, федеральнэ ведомствэм къыгъэнэфэгъэ пшъэрылъхэм ягъэцэкIэнкIэ, шIуагъэ къытэу IофшIэныр зэхэщэгъэнымкIэ ГъэIорышIапIэм къэгъэлъэгъонышIухэр иIэх. 2022-рэ илъэсым сомэ миллиарди 5,5-рэ зытефэрэ Iоф мин 220-м ехъу хьыкум приставхэм зэхафыгъ, ар ыпэрэ илъэсым егъэпшагъэмэ, процент 11-кIэ нахьыб.

КъулыкъушIэхэм анахьэу анаIэ зытырагъэтыгъэр социальнэ мэхьанэ зиIэ Iофыгъохэм язэшIохын ары. КIэлэпIупкIэр игъом зымытыхэрэм пшъэдэкIыжь ягъэхьыгъэным, зянэ-зятэ зимыIэжьхэм ыкIи зышъхьащымытхэм псэу­пIэхэр ягъэгъотыгъэнхэмкIэ яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэм мэ­хьанэшхо аратыгъ.

— ГъэIорышIапIэм ипшъэрылъ шъхьаIэхэм ащыщ кIэлэпIупкIэм итын епхыгъэу къулыкъушIэхэм зэхафырэ Iофхэр нахьыбэ зэрэ­хъугъэр къызэтегъэнэгъэныр, мы IофшIэныр нахь гъэлъэшыгъэныр, — къыIуагъ Александр Ихно. — Зыныбжь имыкъугъэхэм яфитыныгъэхэр къаухъумэзэ сомэ миллиони 155-рэ афызэкIагъэ­кIожьыгъ, ыпэрэ илъэсым мыщ фэдэ иуахътэ егъэпшагъэмэ, ар процент 23-кIэ нахьыб.

2022-рэ илъэсым изэфэхьысыжьхэм къызэрагъэлъагъорэмкIэ, цIыфхэм нахь ящыкIэгъэ къэралыгъо фэIо-фашIэхэр зэ-ри­фэшъуашэу афэгъэцэкIэгъэнхэм къулыкъушIэхэм анаIэ ты­рагъэтыгъ. АщкIэ зишIогъэшхо къакIорэр къэралыгъо фэIо-фа­шIэхэм я ЗыкI портал. Мыщ епхыгъэу республикэм щыпсэу­хэрэм къатыгъэ лъэIу тхылъ мин 22-рэ фэдиз ГъэIорышIапIэм зэхифыгъ.

Хэбзэгъэуцугъэм диштэу пшъэ­рылъхэр гъэцэкIэгъэнхэр Iофыгъо шъхьаIэхэм ащыщэу ГъэIорышIапIэм ипащэ къыIуагъ. 2023-рэ илъэсым анахьэу анаIэ зы­тырагъэтыщтхэр къыгъэнэфагъэх.

Зэхэсыгъом икIэухым илъэсым изэфэхьысыжьхэм къадыхэ­лъытагъэу зипшъэрылъхэр анахь дэгъоу зыгъэцэкIэгъэ структурнэ подразделениехэр ведомственнэ тынхэмкIэ къыхагъэщыгъэх, къулыкъушIэхэм рэзэныгъэ тхылъхэр афагъэшъошагъэх.

Хьыкум приставхэм я Федеральнэ къулыкъу АдыгеимкIэ и ГъэIорышIапIэ ипресс-къулыкъу.