Итхыгъэхэр къыдагъэкIыжьыщтых

Лъэпкъым икультурэ къэзыIэтыгъэу, ащымыгъупшэжьырэ орэдыIоу Сэмэгу Гощнагъо Аюбэ ыпхъур къызыхъугъэр мы мафэхэм илъэс 95-рэ зэрэ­хъугъэр хэтэгъэунэфыкIы.

Гощнагъо сэнаущыгъэ ин хэлъыгъ. Ымэкъэ жъынч орэдыIо пстэуми къахэщыщтыгъ. Музыкальнэ классическэ гъэсэныгъэр дунаим щызэлъашIэрэ Ленинград дэт консерваториеу Н. Римский-Корсаковым ыцIэ зыхьырэм щызэригъэгъотыгъ. Ижъырэ адыгэ орэдхэр узIэпищэу, шIыкIашIоу къыIощтыгъ. Мэкъэмэ зэхэлъхьаными Гощнагъо зыщиушэтыгъэу щытыгъ. Орэд пчъагъэу ытхыгъэр адыгэ музыкальнэ творчествэм ихъарзынэщ, идышъэ кIэн къыхэнагъэх.

Сэмэгу Гощнагъо итворчествэ осэшхо фишIэу АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ихъытыу нэкIубгъо мыщ фэдэу къыщитхыгъ:

«Гощнагъу Аюбэ ыпхъум Урысыем инароднэ артисткэ щыт­хъуцIэр АдыгеимкIэ апэу къыфагъэшъошагъ. Опернэ ариехэр, романсхэр ыкIи дунаим тет лъэпкъхэм яорэдхэр ащ ире­пертуар хэтыгъэх. Класси­ческэ шапхъэм итэу адыгэ мэкъамэр апэрэу къэзыIуагъэр ары. «Золотое кольцо России» зыфиIорэ зекIо гъогум хэхьэрэ къалэхэм ащыпсэурэ цIыфхэм Сэмэгу Гощнагъо иконцертхэр благъэкIыщтыгъэхэп, адыгэхэм якультурэ хьалэмэт зыщагъэ­гъуазэщтыгъ».

Жэнэ Къырымызэ иусэ Гощнагъо кIилъхьэгъэ орэдышъом ишIуагъэкIэ пстэуми къашIэжьырэ, зыфэдэ къэмыхъугъэ адыгэ орэд дахэ щыIэ хъугъэ — «Хэ­бзэ дахэу тэ тиIэр джащ фэд». Мы орэдым тамэ къыгозгъэкIагъэр Сэмэгу Гощнагъу.

ОрэдыIо ыкIи композитор IэпэIасэм ижъырэ адыгэ орэдхэр нотэхэмкIэ ытхыжьыгъагъэх, адыгэ музыкальнэ фольклорыр ыугъоижьыным, зэхифыным, зэфихьысыжьыным иIахьышхо хилъхьагъ. Илъэс пчъагъэхэм къакIоцI ушэтын IофшIэнэу зэшIуихыгъэм ишIуагъэкIэ «Народное песнетворчество адыгов» зыфиIорэ тхылъыр ыкIи адыга­бзэкIэ орэд сборникхэр къы­дигъэкIыгъэх. Авторхэм шIуагъэ хэлъэу адэлэжьагъ, Урысыем ыкIи IэкIыб къэралхэм ащатхыгъэ классическэ произведениехэр къыIощтыгъэх.

«Адыгеим сэнаущыгъэ зыхэлъ цIыфыбэ щэпсэу ыкIи сицыхьэ пытэ телъ Гощнагъо Аюбэ ыпхъум ихэку цIыкIу фыриIэгъэ шIулъэгъоу итворческэ гъогу къы­щыхэщыщтыгъэр ныбжьыкIэ музыкантхэм ыкIи орэдыIохэм щысэтехыпIэу, къэшIэтырэ лъэгъохэщэу зэрафэхъущтыр. Ти­автор цIэрыIохэм яIэшIагъэхэм ыкIи лъэпкъ фольклорым фэ­гъэхьыгъэ тхыгъэхэм якъыдэ­гъэкIыжьын республикэм игъорыгъоу щылъэкIуатэ. Сэмэгу Гощнагъо итхыгъэхэр къыдэд­гъэкIыжьынхэм иамали къэдгъо­тыщт», — къыщеIо АР-м и ЛIышъхьэ ихъытыу нэкIубгъо.