Зэзэгъыныгъэм кIэтхагъэх

Адыгэ къэралыгъо университетымрэ Сбербанкым и Адыгэ къутамэрэ нахь игъэкIотыгъэу зэдэлэжьэнхэу зэдаштагъ ыкIи апшъэрэ еджапIэм иректорэу Мамый Даудэрэ банкым ипащэ игуадзэу ДышъэкI Ас­хьад­рэ ар къэзыушыхьатрэ зэзэгъыныгъэм зэдыкIэтхагъэх.

Ащ къыдыхэлъытагъэу специалистхэр рагъэджэщтых, джырэ лъэхъаным диштэрэ гъэсэныгъэ, шIэныгъэ, ящыIэныгъэ гъогу зэ­рапхыщт сэнэхьатхэм якъы­хэхын афэгъэхьыгъэ егъэджэнхэр ыкIи къэбарлъыгъэIэс нэшанэ зиIэ проектхэр агъэпсыщтых. Джащ фэдэу апшъэрэ еджапIэр къэзыухыхэрэм Iоф­шIэпIэ чIыпIэхэр ягъэгъоты­гъэн­хэмкIэ IэпыIэгъу афэхъущтых.

Сбербанкым и Адыгэ къутамэ Iоф щызышIэхэрэм япроцент 30-м мы апшъэрэ еджапIэр къаухыгъ. АКъУ-м щызэхащэрэ Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэм Сбербанкым иIофышIэхэр ахэлажьэх. 2022-рэ илъэсым «Фор­мирование профессиональных навыков кредитного специа­листа» зыфиIорэ проектым къыдыхэлъытагъэу экономикэ факультетым истудентхэм «Школа Бизнеса от Сбера» зыфи­Iорэм яшIэныгъэхэр щыхагъэ­хъуагъэх.

Зэзэгъыныгъэу зэдашIыгъэм къыдыхэлъытагъэу зэIукIэгъу зэфэшъхьафхэр, мастер-классхэр, тренингхэр, экскурсиехэр ыкIи нэмыкI Iофтхьабзэхэр зэхащэнхэу агъэнэфагъ.