Гум къинэжьыгъэх

«Ошъад» зыфиIорэ творческэ объединением хэхьэрэ купхэм икIыгъэ илъэсыр мафэ афэхъугъ. Мыекъуапэ икIыгъэ артистхэр федеральнэ телеканалхэм япроект инхэм ахэлажьэхэзэ цIэрыIо зэрэхъугъэхэм имызакъоу, республикэми мымакIэу яIэпIэсэныгъэ къыщагъэлъэгъуагъ, яюбилей игъэкIотыгъэу хагъэунэфыкIыгъ, Шъачи концерт къыщатынэу игъо ифагъэх.

ЩыIэныгъэм ошIэ-дэмышIэу зыпари хэмыхъухьэу елъытэ Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артисткэу, Чэчэн Респуб­ликэм искусствэхэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу, УФ-м и Правительствэ итынэу «Душа Рос­сии» зыфиIорэр къызфагъэ­шъошагъэу Едыдж Викторие. Нахьыжъхэм къашIэжьын фае илъэс пшIыкIутIукIэ узэкIэIэбэжьмэ, зэлъашIэрэ «Налмэсым» къыщышъощтыгъэу, опытышхо зиIэ Викторие 2008-рэ илъэсым зэхищэгъэ хореографическэ ансамблэу «Синдика» зыфи­Iорэр ПсышIуапэ лъэпкъ культурэм и Гупчэу дэтым къызэрищэгъагъэр. Куп ныбжьыкIэу а лъэхъаным зыпарэми ымышIэщтыгъэр, къыздэкIуагъэм ащы­шIогъэшIэгъоныгъ. Еплъыгъэхэм щыгъынэу ащыгъхэри, музыкэри, хореографиери агу зэрэрихьыгъэр къыхагъэщыгъагъ. Мастер ныбжьыкIэу, ежь иунэе шIыкIэ лъыхъурэм ыIэ зэрэхэлъыр къыхэщыщтыгъ.

Непэ ежь Виктории, иансамблэу «Синдикэри» яреспубликэ гупсэ щызэлъашIэх, осэ ин зиIэ тынхэр къызфагъэшъошагъэхэм ащыщых, Урысыем инэмыкI шъолъырхэми, адыгэхэр зэрыс хэгъэгу зэфэшъхьафхэми ягугъу ащашIы.

— Титворческэ объединениеу 2012-рэ илъэсым зэхэщагъэ хъугъэм итарихъ «Синдикэр» ары къызщежьэрэр, — къы­Iуагъ Викторие. — Идеер къызэрыкIу: жанрэ зэфэшъхьафхэм афэгъэзагъэхэу, зэгурыIохэу, зэдырагъаштэу Iоф зэдядгъэшIэныр ары. Игъорыгъоу Адыгеим культу­рэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу, Адыгэ къэралыгъо университетым искусствэхэмкIэ иинститут икафедрэ идоцентэу, кIэлэегъэджэ наукэхэмкIэ кандидатэу Бастэ Асыет зипэщэ ансамблэу «Ащэмэзымрэ» пщынэо IэпэIасэу, аранжировщикэу Шэуджэн Рус­там зипэщэ купэу «Бэ­гъэуджымрэ» «Синдикэм» къыгохьагъэх. Объединением цIэу иIэщтыри ежь-ежьырэу къэхъугъ. А илъэсым Мыекъопэ Iуашъхьэу «Ошъад» зыцIэр архе­ологэу Веселовскэм ытIынэу зыригъэжьа­гъэр илъэс 80 зэрэхъугъэр республикэм хигъэунэфыкIыгъагъ. А цIэр тэри зэхэхьэгъэ купхэм яттыгъагъ.

Апэрэ юбилеишхор, «Ошъадыр» загъэпсыгъэр илъэси 10 зэрэхъугъэр, инэу хигъэунэфыкIыгъ. Урысые телевидением ишIушIагъэкIэ къэшъокIо ыкIи музыкант нэбгырэ 40 къызщышъорэм нэмыкIэу, кIэлэ­цIыкIу купитIу зыхэт творческэ объединениер цIэрыIо хъугъэ. «Синдикэм» зэрифэшъуашэм тетэу Адыгеир каналэу НТВ-м зэхищэгъэ зэнэкъокъоу «Страна талантов» зыфиIорэм къыщи­гъэлъэгъуагъ. Апэрэ каналым ипроектэу «Поем на кухне всей страной» зыфиIорэм хэлэжьэгъэ «Ащэмэзри» зэлъашIагъ. Бастэ Асыет ыгъэсагъэхэр мы къэтыным ифинал ихьэгъэ апэритфым ащыщ хъугъэх.

— Куп зэфэшъхьафи­шъэм ехъу къызэкIолIэгъэ зэнэкъокъум ухэлэжьэным опытышхо къыуеты, амалэу уиIэм уасэ афыуегъэшIы, «перезагрузкэуи» мэхъу, — къыIуагъ Бастэ Асыет. — Ти Адыгее гупсэ къыщыдгъэлъэгъуагъ. Ар пшъэ­рылъышху ыкIи умыгумэкIын плъэкIырэп. «Ащэмэзым» иартистхэр жюрим хэтхэми, цIыфхэми агу рихьы­гъэх. Ащ фэдизым ти­болельщикэу тилъапIэхэр тигъусагъэх. Ахэм фэбагъэ зыхэлъэу къатхыщтыгъэхэм, энергиеу къатIупщыщтыгъэм кIуачIэ къытхилъхьэщтыгъ, цыхьэ зыфытагъэшIыжьыщтыгъ, текIоныгъэм тыфэкIоным тыкIа­гъэчэфыщтыгъ. Ар зымыуасэ щыIэп.

«Ошъадым» иапэрэ концертэу Шъачэ щыкIуагъэм къе­кIолIагъэхэм «Синдикэри», «Ащэмэзри», «Бэгъэуджри» зы сценэм щызэдалъэгъунхэу янасып къыхьыгъ. Концертыр рагъэжьэным ыпэкIэ, лъэпкъ культурэм и Гупчэу ар зыщыкIуагъэм ичIэхьагъу Адыгеим къэралыгъо гъэпсыкIэ зиIэр илъэси 100 зэрэхъугъэм фэгъэ­хьыгъэ къэгъэлъэгъон къыщызэIуахыгъагъ. ЗэлъашIэрэ сурэтышIхэу, ювелирхэу, дышъэр хэзыдыкIхэу, нэмыкI сэнаущыгъэ зыхэлъхэм яIэшIагъэхэр ары ащ тетыгъэхэр.

Мы концертыр ыгу къинэ­жьыщт «Синдикэм» иартист ныбжьыкIэу Шъыжъ Саиди. КIэлэ къэшъокIо Iазэр Шъачэ хэхьэрэ къуаджэу Хьаджыкъо къыщыхъугъ, гурыт еджапIэу N 94-р къыухыгъ, Адыгэ къэралыгъо университетым искусствэхэмкIэ иинститут хореографиемкIэ ифакультет щеджэ.

— Ансамблэм бэшIагъэп сызыхэтыр, илъэсым ехъугъ ныIэп, — къы­Iуагъ Саид. — Стажировкэр акIунэу къыхахыгъэхэм сахэфагъ, сыгу рихьи сыкъыхэнагъ. ЕзгъэжьэгъэкIэ артистымкIэ мыр еджэпIэ дэгъу мэхъу. Шъыпкъэ, непэ пстэумэ анахьэу сыгумэкIыгъ, сыда пIомэ, сыкъызщыхъу­гъэу, сызщапIугъэ сичIыгу сыкъыщышъонэу хъугъэ. СичIыпIэгъухэр, сиIахьыл-гупсэхэр, синыбджэгъухэр залым чIэ­сыгъэх. Ахэм концертыр агу рихьыгъэнэу сэгугъэ.

«Ошъадым» ипрограммэ баигъэ, гъэшIэгъоныгъ, ижъырэ этническэ гъэпсыкIэ зиIэ шоу хъугъэ. Еплъыгъэхэм ар агу къызэринэжьыгъэм Iо хэлъэп. Аферэм, «Ошъадыр»!

НЫБЭ Анзор.