ЯшIэныгъэхэм ахагъахъо

ЗекIоным ылъэныкъокIэ Iоф зышIэрэ специалистхэр икIэрыкIэу егъэджэжьыгъэнхэм фытегъэ­псы­хьэ­­гъэ курс зэхащагъ. Программэр Адыгэ къэралыгъо университетым зэхигъэуцуагъ.

ЗекIозещэ 21-мэ зекIоным ылъэныкъокIэ яшIэныгъэхэм ахагъэхъуагъ. Егъэджэныр мэзищэ кIуа­гъэ. Гъэсэныгъэ прог­рам­мэр лъэныкъо заулэкIэ зэтеутыгъагъ, ЗекIоным фэгъэхьыгъэ IофшIэныр нахь къаIэкIэгъэхьэгъэным музееведением, психологием, авторскэ экс­курсиехэм афэгъэхьыгъэу егъэджэнхэр афызэхащагъэх. Шъолъыр культурологиемкIэ ыкIи краеве­де­ниемкIэ шIэныгъэ ягъэгъо­тыгъэныр пшъэ­рылъ шъхьаIэхэм ащыщ.

Курсым ипащэр ыкIи иавторыр сервисымкIэ ыкIи зекIонымкIэ специалистэу, АКъУ-м социальнэ IофшIэнымкIэ ыкIи ту­риз­мэмкIэ икафедрэ идоцентэу Ожъ Светлан.