ТикIалэхэм лъэшэу тагъэгушIуагъ

Къыблэ федеральнэ шъолъырым самбэмкIэ изэнэкъокъухэр къа­лэу Новороссийскэ щылэ мазэм и 26 — 29-м щыкIуагъэх.

Илъэс 14 — 16 зыныбжь кIалэхэр ыкIи пшъа­шъэхэр ащ хэлэжьагъэх. Урысыем испортсмен 400 фэдиз спорткомплексэу «Патриот» зыфиIорэм щызэIукIагъэх.

Адыгеим испортсменхэм тагъэгушIуагъ, хагъэу­нэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх. ТекIоныгъэр къыдахыгъ Цэй Алый (тренерхэр Р. Джарымэкъу, А. Джарымэкъу), Хьакъуй Эльдар (А. Гъомлэшк), Бэгъ Салым (Б. Шъэумэн, А. Чэтыжъ).

ЯтIонэрэ чIыпIэр къафагъэшъошагъ Одиссей Федоренкэм (тренерыр И. Теуцожь), Шъхьэфыжь Муса (С. Мэрэтыкъу).

Ящэнэрэ чIыпIэр къыдахыгъ Батмэн Амир (тре­нерхэр А. Мырзэр, Р. Джарымэкъу), Нэгъуцу Мурат (А. Нэгъуцу), ШъэуапцIэкъо Ибрахьим (Р. Джарымэкъу, А. Джарымэкъу), Хъот Тамирлан (А. Гъомлэшк), Апыщ Ислъам (А. Делэкъу).

Тиспортсменхэм ыкIи ахэр зыгъасэхэрэм тафэгушIо, тапэкIи гъэхъэгъэшIухэр ашIынхэу афэтэIо.