Мэзаем къахэхъощт

КъэкIощт мазэм и 1-м къыщыублагъэу хэушъхьафыкIыгъэ цIыф купхэм социальнэ ахъщэ тынэу къафакIохэрэм къахэхъощт.

Бюджетым фэгъэхьыгъэ республикэ хэбзэгъэуцугъэм къы­зэрэдэлъытагъэм тетэу, Адыгеим щыпсэоу ащ фэдэ ахъщэ къызэратыхэрэм проценти 6,1-кIэ индексацие афашIыщт.

Ащ фэдэ хэхъоныгъэм ишIуа­гъэкIэ:

1. 2004-рэ илъэсым итыгъэ­гъазэ и 31-м нэс ветеранхэм е ахэм арагъапшэхэрэм аха­лъы­тагъэхэм къафэкIорэ социальнэ ахъщэ тыныр сомэ 1458,6-рэ хъущт.

2. 1941-рэ илъэсым имэкъу­огъу и 22-м щыублагъэу 1945-м ижъоныгъуакIэ и 9-м нэс пштэмэ, а уахътэм къыхиубытэу мэзихым нахь мымакIэу Iоф зышIагъэхэм е Хэгъэгу зэошхом илъэхъан псэемыблэжьэу зэрэлэжьагъэ­хэм фэшI СССР-м иорден е имедаль къызфагъэшъошагъэ­хэм къаратырэр сомэ 1547,19-м нэсыщт.

3. Реабилитацием къыхиубытагъэхэм къафэкIорэ социальнэ ахъщэр сомэ 1703-м ехъущт.

4. Политическэ репрессиехэм зэрар къызфахьыгъэхэм къаратырэри ащ фэдиз хъущт.

5. «Адыгеим и Щытхъузехь» зыфиIорэ медалыр, АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм ищытхъу тамыгъэу «Закон. Пшъэрылъ. ЦIыфыгъ» зыфиIорэр къызфагъэшъошэгъэ бзылъфыгъэу илъэс 20-м ыкIи хъулъфыгъэу 25-м нахь мымакIэу IофшIэгъэ илъэс зиIэ­хэм афагъэнэфэгъэ социальнэ тыныр сомэ 1458,6-рэ хъущт.

6. Бзылъфыгъэу илъэс 40-м къыщымыкIэу Iоф зышIагъэхэм ыкIи хъулъфыгъэу 45-м нахь мымакIэу IофшIэгъэ илъэсхэр зиIэхэми ащ фэдиз къаратыщт.