Иорэд тамэ зиIэтыгъ

ЗэлъашIэрэ адыгэ орэдыIо цIэрыIоу Сэмэгу Гощнагъо къызыхъу­гъэр илъэс 95-рэ зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэу АР-м и Лъэпкъ тхылъеджапIэ музыкэ-нотэ литературэмкIэ иотдел экспозициеу «Жизнь, посвященная сцене» зыфиIорэр къыщызэIуахыгъ.

Отделым ипащэу Гусэрыкъо Сусанэ къызэриIуагъэмкIэ, лъэпкъ искусствэр зэзыгъашIэхэу, зышIогъэшIэгъонхэм мы къэгъэлъэгъоныр атегъэпсыхьагъ.

Адыгэ шъолъырым цIыф гъэшIэгъоныбэу, зэчый дахэ зыхэлъэу къихъухьагъэ­хэм Гощнагъо ащыщ. Тхьэм къыритыгъэ ымэкъэ жъынчыкIэ и Адыгей зэ­лъа­ригъэшIагъ, лъэпкъ искусствэр ыгъэ­баигъ. Сэмэгу Гощнагъо ымакъэ, Адыгеим имызакъоу, Кавказым ыкIи Урысыешхом ащыIугъэу щытыгъ. ИкIэсагъ орэдыр, иIагъ мэкъэ дэхэ къабзи, сэнэхьатми фэшъыпкъагъ. «Хэбзэ дахэу тэ тиIэр джащ фэд», «Гупшыс», «Заур» зыфиIорэ орэдхэр, ижъырэ адыгэ орэдхэр Гощнагъо зэригъэжъынчыщтыгъэхэр зэхэзыхыгъэ цIыфхэм ащыгъупшэрэп. Артисткэм иорэдхэр грампластинкэхэу, магнитофон лентэхэу ыкIи видеодокументхэу щыIэхэм ащыгъэунэфыгъэх, ахэр къэгъэлъэгъонми щыгъэфедагъэх.

ТхылъеджапIэм музыкэмкIэ ихъарзынэщ Сэмэгу Гощнагъо иариехэр, романсхэр, нэмыкI цIыф лъэпкъхэм яорэдхэу къыIощтыгъэхэр, адыгэ орэдыжъэу «Табыу», нэмыкIхэри хэлъых.

Гощнагъо илъэпкъ культурэ дэгъоу зэришIэрэр мыгъуащэу, макъэр ащ дахэу ригъэкIущтыгъ, исценэ щыгъын-шъуаши къыIорэ орэдым е произведениеим диштэу ыгъэпсыщтыгъ. Ащ фэдэ зэдэштэныгъэ инэу артисткэм хэлъым ымэкъэ лъэш идэхагъи зыхэхъожьыкIэ, гум имыкIыжьырэ дэхэгъэ-гоIугъэр, мэкъэ лъэш лъэкIыхьагъэр ныбжьырэу цIыфыгум къыринэщтыгъ.

Гусэрыкъо Сусанэ къызэриIуагъэу, Сэмэгу Гощнагъо Адыгеим имузыкэ дунай дэгъоу щызэлъашIэ, искусствэхэмкIэ Адыгэ республикэ колледжэу У. Тхьабысымым ыцIэ зыхьырэм иеджа­кIохэр бэрэ тхылъеджапIэм къэкIох, ащ итворчествэ зыфагъэнэIуасэ. Зэдэштэныгъэ инрэ дэхэгъэ мыухыжьрэ зыхэлъы­гъэ Сэмэгу Гощнагъо сценэм къызэрэтехьэу Iэгу тео мэкъэшхом зыкъиIэтыщтыгъ, зие лъэпкъми адыгэ орэдым ы­тамэ зыIэтыгъэ Урысыем инароднэ артисткэу Сэмэгу Гощнагъо илъапI. ТхылъеджапIэм искусствэр зикIасэхэр къэгъэлъэгъоным регъэблагъэх.

Дзэукъожь Нуриет.