Ветеранхэм язэнэкъокъу аухыгъ

Адыгэ Республикэм футболымкIэ изэIухыгъэ кIымэфэ зэнэкъокъу хэлэжьэрэ ветеран командэхэм аужырэ ешIэгъухэр стадионэу «Юностым» щыряIагъэх.

ЕшIэгъухэр рамыгъажьэзэ текIоныгъэр къыдэзыхыгъэ командэр къэнэфэгъахэу щытыгъ, ар «Лъэпкъ гвардием идзэхэр» (ВНГ) зыфиIорэр ары. Чемпионхэр аужырэ ешIэгъум IукIагъэх командэу «Джокер», ащ текIоныгъэр къыдихымэ, хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэм афэбэнэн ылъэкIыщтыгъ. Ау ешIэгъур зыми ыхьыгъэп, пчъагъэр 1:1-у аухыгъ.

«Делотехникэр» ятIонэрэ чIыпIэр зыIыгъ «Звездам» IукIагъ ыкIи 3:0-у текIоныгъэр къыдихыгъ. Ащ ишIуагъэкIэ ар ятIонэрэ чIыпIэм уцугъ. «Звездар» ящэнэрэ хъугъэ.

Командэхэр зэрешIагъэхэр:

ВНГ — Джокер 1:1, Фыщт — Еджэр­къуай 9:2, Штурм — Молзавод 2:6, Делотехника — Звезда 3:0.

ЧIыпIэу зыдэщытхэр:

1. ВНГ — 17, 2. Делотехника — 14, 3. Звезда — 13, 4. Джокер — 13, 5. Молзавод — 10, 6. Фыщт — 7, 7. Еджэркъуай — 3, 8. Штурм — 2.