IэкIыбым къырамыщыми…

Адыгеим ичIыгулэжьхэм гъэтхэсэ лэжьыгъэхэм яхэлъхьан, бжыхьасэхэм зэряшIушIэщтхэм мы мафэхэм зафагъэхьазыры, техникэр агъэцэкIэжьы, чIыгъэшIухэр, лэжьыгъэ чылэпхъакIэхэр, щыфэ-гъэстыныпхъэхэр къызIэкIагъахьэх.

АР-м мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ къызэритыгъэмкIэ, ом ымыгъэохъухэмэ, мазэу къихьащтым ыгузэгухэм адэжь бжыхьэсэ лэжьыгъэхэм яшIу­шIэнхэу рагъэжьэщт. Шъугу къэдгъэкIыжьын, мыгъэ Iуахы­жьыщт бжыхьасэхэм гектар 109567-рэ арагъэубытыгъ.

ЧIыгъэшIоу ящыкIагъэм ипроцент 90-рэ фэдизыр хьазыр. Министерствэм къызэрэщаIуагъэмкIэ, чIыгъэшIухэр шъолъыр­хэм къызэрэзыIэкIагъэхьащтым иплан УФ-м мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ 2021-рэ илъэсым зэхигъэуцогъагъ. Адыгеими а тхылъыр щаштагъ. Игъом ыкIи икъоу чIыгъэшIухэр шъолъырхэм аIэкIэхьанхэм фэшI ар къы­дэзгъэкIыхэрэм субъект пэпчъ ищыкIэгъэщтым фэдизыр къыфагъэнэнэу зэзэгъыныгъэ ада­шIыгъ. Тиреспублики ащ хэфэ. Арышъ, тичIыгулэжьхэр чIыгъэ­шIухэм ащыкIэщтхэп.

Санкциехэр тимыныбджэгъу къэралыгъохэм Урысыем къыз­пагъохыхэм Iофыгъо къызфа­хьыгъэхэм ащыщых чIыгулэжьэу чылэпхъакIэхэр IэкIыбым къыщызыщэфыщтыгъэхэр. Адыгеим ифермерхэр пштэмэ, ты­гъэгъа­зэр, натрыфыр, соер ары на­хьыбэу ащ къыращы­щтыгъэр. Ау, мэкъу-мэщымкIэ Министерствэм къызэрэщаIуагъэмкIэ, мы культурэхэм ячы­лэпхъакIэу Iэ­кIыбым къикIы­гъэхэр Урысыеми къыщып­щэфынхэ плъэкIыщт. ЕтIани, Адыгеим ихъызмэтшIапIэхэм ащыщхэм мыщ къы­щаугупшы­сыгъэу, къыщагъэкIыгъэхэм за­фагъэзэжьыгъ.

Джащ фэдэу чылапхъэ ­ашIыщт кIэхэр къызтырахыщт хьасэхэр агъэпсынхэуи республикэм щырагъэжьагъ. Мыгъэ соер, тыгъэ­гъазэр ыкIи натрыфыр аушэтынхэу халъхьащтых. Ащ тетэу IэкIыбым къырамыщэу, мыщ къыщашIыгъэр гъэфедэ­гъэным къыфэкIощтых, чылэпхъэкIэ IэпэчIэгъани яIэщт. А хьасэхэм атырапхъэщтыр ти­шъолъыр къыщащэфын алъэ­кIыщтэу ары ведомствэм къызэ­рэща­Iуагъэр.

Техникэу чIыгулэжьыным ща­гъэфедэрэм инахьыбэри Iэ­кIыбым къыращыгъ. Ащ фэшI ахэр къутагъэхэмэ, зэрагъэцэ­кIэжьыщтхэр къин мэхъу, халъхьащтыр щымыIэу бэрэ къы­хэкIы. Ау ахэми хэкIыпIэ къафагъотыгъ. НэмыкI къэралы­гъохэмкIэ къащэзэ ящыкIагъэр къызIэкIагъахьэ. Уахътэу ащ те­­кIуадэрэр нахьыб, ау техникэу къэуцугъэм хэплъхьан зэ­рэ­щымыIэм ыпкъ къикIкIэ Iоф­шIэнхэр гужъонхэм нахьи, ар зэрэнахь тэрэзыр нафэ.

Джащ фэдэу «дилерхэр» къыз­дырагъаIэхэзэ къащэфэуи мэхъу. Гъунапкъэхэр Урысыем «къыфызэфэзымышIыгъэ» Тыр­куемрэ Китайрэ къащыдагъэ­кIыгъэу бэдзэршIыпIэм итыри макIэп, ахэр Iоф къыпымыкIэу къащэфынхэ алъэкIыщт.

Ау тапэкIэ республикэм имэкъумэщышIэхэр тихэгъэгу е Республикэу Беларусь къыща­шIырэ техникэм техьажьынхэкIэ енэгуягъо. АР-м мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ къызэ­рэщаIуагъэмкIэ, Адыгеим со­циальнэ ыкIи экономикэ хэхъо­ныгъэхэр егъэшIыгъэнхэм фытегъэпсыхьэгъэ унэе программэм къыдыхэлъытагъэу тихэ­гъэгу къыщыдагъэкIыгъэ техни­кэр къэзыщэфыхэрэм ащ пэIуа­гъэхьагъэм ипроцент 50 фэдиз субсидиеу афагъэкIожьыным пае сомэ миллиони 120-рэ Адыге­им икIыгъэ илъэсым ыкIэм къыфатIупщыгъ.

ЗэкIэмкIи сомэ миллион 359-рэ ауасэ къащэфыгъ, ар тех­никэ зэфэшъхьафэу 177-рэ мэхъу. Сомэ миллиони 7,5-рэ ауасэ ащ пай зыгъэкIуагъэхэм ызыныкъо фэдиз фырагъэгъэзэ­жьыгъ. Ащ ишIуагъэкIэ Адыгеим ичIыгулэжьхэм техникэмкIэ япарк хэпшIыкIэу гъэкIэжьыгъэ хъугъэ.