ЯтIонэрэ чIыпIэр къыдахыгъ

Мыекъопэ спорт еджапIэу В.С. Максимовым ыцIэ зыхьырэм баскетболымкIэ икъутамэ зыщызыгъасэхэрэм ащыщхэр къалэу Лабинскэ щыкIогъэ зэнэкъокъум хэлэжьагъэх.

Лабинскэ районым щызэхащэгъэ Iофтхьабзэм зэреджагъэхэр «За здоровый образ жизни». Мыекъуапэ икомандэ ащ чанэу зыкъыщигъэлъэгъуагъ, анахь къа­хэщыгъэхэм ащыщ.

ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэм афэбэнагъэх 2009-рэ илъэсым къэхъугъэ кIэлэ Iэтахъохэр ыкIи ахэм анахьыкIэхэр. Мыекъуапэ илIыкIохэр Лабинскэ, Усть-Лабинскэ ыкIи станицэу Новопокровскэм якомандэхэм аIукIагъэх. ЗэкIэмкIи команди 5 зэрэхъущтыгъэхэр.

ЗэхэщакIохэм зэрагъэнэфа­гъэм тетэу зэнэкъокъум хэлажьэхэрэр зэрызэ зэIукIагъэх. Адыгэ Респуб­ликэм икъэлэ шъхьаIэ къэзыгъэлъэгъуагъэхэм зы ешIэгъу ныIэп ашIуахьыгъэр, къатекIуагъэр бы­сым командэр ары. ТикIалэхэм ятIонэрэ чIыпIэр къыдахыгъ.

Тренерхэу Виктор Манютэрэ Светлана Золотцевамрэ зэнэкъо­къухэм язэфэхьысыжьхэм агъэ­рэзагъэх, тиспортсмен ныбжьыкIэхэм дэгъу дэдэу зыкъызэрагъэлъэгъуагъэр, ащ дакIоу тапэкIи гъэхъэгъэшIухэр ашIынхэм зэ­рэфэхьазырхэр хагъэунэфыкIыгъ.