«Псауныгъэм имэшIоку»

АР-м и ЛIышъхьэ иунашъокIэ Шэуджэн районым ит къутырхэу Чер­нышевымрэ Веселэмрэ «Псауныгъэм имэшIоку» зыфиIорэ мобильнэ бригадэм мэфитIурэ Iофэу щишIагъэр зэфахьысыжьыгъ.

Республикэм имедицинэ учреждениехэм яврачхэм Шэуджэн район сымэджэщым иIофышIэхэр ягъусэхэу къутырым щыпсэухэрэм, ныбжь зиIэхэми кIэлэцIыкIухэми, япсауныгъэ ауплъэкIугъ.

Бригадэм хэтыгъэх терапевтыр, офтальмологыр, эндокрино­логыр, хирургыр, кардиологыр, неврологыр ыкIи онкологыр.

Диспансеризацием къыды­хэлъытагъэу къоджэ псэупIи­тIумэ ащыпсэухэрэм лабора­торнэ уплъэкIунхэр, флюоро­графиер, ЭКГ-р ыкIи маммографиер акIунхэ амал яIагъ.

Шэуджэн район администрацием ипащэу Аулъэ Рэщыдэ Iофыр зэрэзэшIуахырэм ежь ышъхьэкIэ лъыплъагъ.

Къутырхэм адэсхэм лъэшэу ягуапэ хъугъэ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат медицинэ къу­лы­къум пшъэрылъ фишIыгъэр псынкIэу гъэцэкIагъэ зэрэхъугъэр.

ЦIыфхэр зыгъэгумэкIырэ уп­чIэхэм яджэуапхэр игъэкIо­тыгъэу, зэхэугуфыкIыгъэу врач­хэм къазэрафаIотагъэр зипсауныгъэ зыуплъэкIунэу къекIо­лIагъэхэм къыхагъэщыгъ.

— Сымэджэщхэм тэкIо, тифельдшери зыфэтэгъазэ, ау ар зэрищыкIагъэм тетэу игъом тшIэнэу хъурэп. Сыда пIомэ тызэрэкIощтым къиныгъохэр къыпэкIых. Джы амалышIу дэдэ къытфыкъокIыгъ, IэзакIохэр ти­унэ къэкIуагъэх тIоми тыхэу­къонэп. Сэ сшъхьэкIэ лъэшэу сырыраз, сипсауныгъэ елъы­тыгъэу ищыкIэгъэ Iэзэгъу уцхэр къысатыгъэх, упчIэу афэзгъэзагъэхэм яджэуапхэр къызгурыIонхэу къысфаIотагъэх, — хигъэунэфыкIыгъ къутырэу Чернышевым щыщ Галина Морозовам.

Шэуджэн район гупчэ сы­мэ­джэщым иврач шъхьаIэу Руслан Пановым къызэриIуагъэмкIэ, «Псауныгъэм имэшIоку» пшъэрылъ шъхьаIэу иIагъэр къо­джэ псэупIэхэм адэсхэм ме­дицинэ IэпыIэгъур Iэрыфэгъу афэ­хъуныр, район гупчэм кIонхэмкIэ къиныгъо хэтхэм пасэу яуз­хэр къыхэгъэщыгъэнхэр ары. ЗипсауныгъэкIэ джыри уплъэ­кIунхэр зищыкIагъэхэм ахэр афылъагъэкIотэщтых е сымэ­джэщым чIагъэгъолъхьащтых.

Мобильнэ бригадэм Iоф зи­шIэгъэ мэфитIум къыкIоцI нэ­бгырэ 300 фэдизмэ япсауныгъэ ауплъэкIугъ, ащ щыщэу нэбгырэ 57-р кIэлэцIыкIух.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, апэрэ медицинэ-социальнэ Iэпы­Iэгъу ягъэгъотыгъэныр лъэпкъ проектэу «Псауныгъ» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъ.