Анахь шъолъыр къабзэхэм ащыщ

УФ-м и Президентэу Владимир Путиныр кIэщакIо зыфэхъугъэ лъэпкъ проектхэм ащыщэу «Экологиер» зыфиIорэм къыщыдэлъытэгъэ IофшIэнэу Адыгеим 2022-рэ илъэсым щызэшIуахыгъэхэм яшIуагъэкIэ тичIыопс зэхъокIыныгъэшIухэр фэхъугъэх.

БлэкIыгъэ илъэсым мы ­лъэпкъ проектым игъэцэкIэн Адыгеим сомэ миллиони 2,78- рэ щыпэIуагъэхьагъ.

Тыкъэзыуцухьэрэ дунаим изы­теткIэ Адыгеир анахь шъо­лъыр къабзэхэм ахэхьэ. Къра­лыгъо хабзэмрэ цIыфхэмрэ зэ­гъусэхэу ащ зэрэдэлажьэ­хэрэм ишIогъэшхо къэкIо. Ти­къалэ, ти­чIыопс якъэбзагъэ фэ­гумэкIырэ цIыфхэр а Iофым хэщагъэх.

Лъэпкъ проектыр гъэрекIо гъэцэкIагъэ зэрэхъугъэм ишIуа­гъэкIэ мэз гектар 14,4-рэ чъы­гыпIэхэмкIэ рагъэкъужьыгъ, Шэуджэн районым пхырыкIырэ псыхъоу Фарзэ ипсырычъапIэу километри 6,25-рэ зикIыхьагъэм игъэкъэбзэн тефэщтыр къалъы­тагъ, ащ епхыгъэ Iофтхьабзэу агъэцэкIэщтхэр агъэнэфагъэх. Мэз мэшIогъэкIосэ техникэу 5 ащэфыгъ. Мыекъопэ ыкIи Красногвардейскэ районхэм хэбзэнчъэу хэкIыр зыщыратэкъущтыгъэ чIыпIитIу ащ агъэкъэбзэжьыгъ. Джащ фэдэу лъэпкъ проектыр зэрагъэцэкIагъэм ишIуагъэкIэ, мэзхэу чъыгхэр зыщыраупкIыгъэхэм ыкIи зыщыхэкIодыкIыгъэ чIыпIэхэм чъыг гъэтIысыжьхэр ахагъэтIысхьажьыгъэх.

Адыгэ Республикэм мэзхэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Бы­лымыхьэ Рэщыдэ къызэриIуа­гъэмкIэ, Мыекъопэ ыкIи Красногвардейскэ районхэм Кавказ чъыгэе мин 34-рэ гъэрекIо аща­гъэтIысхьагъ. Ащ щыщэу лъэпкъ проектым къыщыдэ­лъытэгъагъэр чъыг мин 22-рэ. Мыгъэ Кавказ чъыгаер гектар 35-мэ ащагъэтIысхьанэу агъэнэфагъ. Лъэпкъ проектымкIэ агъэ­нэфэгъэ пчъагъэр гъэрекIорэм фэдитIукIэ ныхьыбэщт. Чъыг гъэ­тIысыжьхэм зыщапылъхэ Краснооктябрьскэ чъыг къэгъэ­кIыпIэм (питомникым) кавказ чъыгэе мини 100 фэдиз къыща­гъэкIыгъах. Адыгеим имызакъоу, Краснодар краими чъыг гъэтIысыжьхэм афаехэр къа­рэкIых. Пстэуми афэхъун къызэрагъэкIырэр Былымыхьэ Рэ­щыдэ къеушыхьаты.