Щылэ мазэм и 25-р — Урысыем истудентхэм я Маф

Лъытэныгъэ зыфэтшIырэ студентхэр! Ныбджэгъу лъапIэхэр!

Урысыем истудентхэм я Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

Студентыгъор — анахь пIэлъэ гъэшIэгъонэу гум къинэжьхэрэм ащыщ. Гукъэ­кIыжь фабэхэр, нэфхэр ащ епхыгъэх. Апшъэрэ ыкIи гурыт еджапIэхэм ачIэс студентхэм сэнэхьатэу къыхахыгъэм ылъапсэхэр зэрагъашIэ, обществэм чIыпIэ гъэнэфагъэ щаубытын фаеу зэрэхъущтыр нахь зэхашIэ мэхъу. ШIэныгъэу зэрагъэгъотырэм ишIуагъэ къэкIо акIуачIэ, амалэу аIэкIэлъхэм нахь ащыгугъыжьынхэмкIэ. Къэ­ралыгъом ихэхъоныгъэ ежьыми яIахь тIэкIу хашIыхьан зэралъэ­кIыщтым нахь гушхуагъэ къахелъхьэ.

НыбжьыкIэхэмрэ студентхэм­рэ IэпыIэгъу ятыгъэным тиреспубликэ ренэу анаIэ щытырагъэты. Гъэсэныгъэ дэгъу зэрагъэгъотыным, творчествэмкIэ гъэхъэгъакIэхэр ашIынхэм иамал яIэным апае ящыкIагъэр зэкIэ къыдалъытэ.

Непэ Мыекъуапэ Урысыем и Къыблэ гъэсэныгъэм ылъэныкъо­кIэ игупчэ пэрытхэм ахалъытэ. Урысыем ишъолъыр зэфэшъхьаф­хэм къарэкIыхэшъ, шIэныгъэ зэрагъэгъотынэу ныбжьыкIэхэр тадэжь къэкIох. Респуб­ликэм иапшъэрэ еджапIэхэм ухьазыры­ныгъэ дэгъу ахэм арагъэгъоты, экономикэм ыкIи социальнэ лъэны­къом яотраслэ зэфэшъ­хьаф­хэм апае IэпэIэсэныгъэ зиIэ IофышIэхэр агъэхьазырых.

Тицыхьэ телъ ныбжьыкIэхэм шIэныгъэу зэрагъэгъо­тыхэрэр гухэлъышIухэм язэшIохынкIэ зэрагъэфедэщтхэм, Адыгеимрэ ти Хэгъэгушхорэ джыри нахь зэтегъэпсыхьагъэ хъунхэм пае къатефэрэр зэкIэ зэрашIэщтым.

Ныбджэгъу лъапIэхэр, зэкIэми тышъуфэлъаIо псауныгъэ пытэ, насып, щыIэкIэшIу шъуиIэнхэу, шъуигу­хэлъ дахэхэр къыжъудэ­хъун­хэу, гъэхъэгъакIэхэм шъуа­фэкIонэу!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политическэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр