Тэхъутэ­мы­­къое районымкIэ пшъэрылъхэр

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат социальнэ мэхьанэ зиIэ псэуалъэхэу Тэхъутэмыкъое районым щашIыхэрэм язытет ыуплъэкIугъ.

Ащ игъусагъэх федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, Тэхъутэмыкъое районым ипащэу Шъао Аскэр, псэупIэхэм яIэшъхьэтетхэр. Къэлэ гъэ­псыкIэ зиIэ псэупIэу Яблоновскэм лъэпкъ проектэу «Гъэсэныгъ» зыфиIорэм къыдыхэлъытэгъэ шъолъыр проектэу «Джырэ еджапIэр» зыфиIорэм диштэу нэбгырэ 1100-рэ зы­чIэфэщт еджапIэу джырэ уахътэм диштэрэр щашIы. Ар блокитIоу зэхэтыщт: зыр — ублэпIэ классхэм, адрэр — зэхэубытэгъэ гъэсэныгъэ зыщарагъэгъотырэ классхэм арысхэм апай. Проектым къыделъытэх актовэ залыр, спорт ыкIи тренажер залитIу, шхапIэр, урокхэм къахимыубытэрэ IофшIэныр зыщыкIощт классхэр, медицинэ пунктыр.

Къуаджэу АдыгеякIэми нэбгырэ 1100-м тегъэпсыхьэгъэ джащ фэдэ еджапIэ щашIы. Псэуалъэ пэпчъ сомэ миллиард 1,3-рэ фэдиз пэIухьащт. Мы илъэсым ыкIэм ехъулIэу ахэр аухынхэу рахъу­хьагъ.

Республикэм и ЛIышъхьэ псэолъэшIынхэр зыщыкIорэ чIыпIэхэм ащыIагъ, подрядчик­хэм гущыIэгъу афэхъугъ. Псэолъи­тIуми апкъ къаIэтынэу рагъэ­жьагъ.

УплъэкIунхэу ышIыгъэхэм адиштэу КъумпIыл Мурат пшъэ­рылъ заулэ афишIыгъ АР-м гъэсэныгъэмкIэ и Министерствэрэ муниципалитетымрэ япащэхэм. Республикэм и ЛIышъ­хьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, псэолъэшIынхэмкIэ пIалъэ­хэр укъуагъэ мыхъухэу ыкIи Iофэу зэшIуахыщтхэр шапхъэхэм адиштэу щытынхэ фае. Джащ фэдэу транспортыр къекIолIэным, кIэлэцIыкIухэм шIэныгъэ дэгъу ягъэгъотыгъэнымкIэ ящыкIэгъэ Iэмэ-псымэхэр зэкIэ еджапIэхэм аIэкIэгъэхьэгъэнхэм япхыгъэ Iофыгъохэм ыпэрапшIэу ягупшысэнхэ зэрэфаер къы­Iуагъ.

«Федеральнэ пащэхэм IэпыIэгъоу къытатырэм ишIуагъэкIэ хэгъэгум и Президент къыгъэуцурэ пшъэрылъэу зэкIэ кIэлэ­еджакIохэр зы сменэ шIыжьыгъэнхэм епхы­гъэр зэшIохыгъэ хъуным пае

амалхэр тиIэх, ащ имызакъоу джырэ уахътэм диштэрэ, кIэлэеджа­кIохэмкIэ Iэрыфэгъу хъущт шIыкIэ зэфэшъхьафхэр къыдэлъытэгъэнхэ фае. Амалэу щыIэхэр нахь шIогъэ ин къатэу зэрэдгъэфедэщтхэм зэкIэми тыдэмылажьэ хъущтэп», — къыхигъэщыгъ АР-м и ЛIышъхьэ.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы: къуа­джэу Бжыхьэкъоежъым нэбгырэ 250-м телъытэгъэ еджэпIакIэ щашIы. Я ХХ-рэ лIэшIэгъум иублэгъухэм адэжь агъэ­псы­гъэгъэ еджапIэм ычIыпIэ ар къиуцощт. УнакIэм зыщеджэщтхэ корпуситIу хэхьэ, ахэр зэпырыкIыпIэ гъэнэфагъэкIэ зэпхыгъэщтых. ЕджэпIэ-производственнэ мастерскойхэр, актовэ ыкIи спортым зыщыпылъыщтхэ залхэр, кружокхэм яIоф зыщызэхащэщт унэхэр, тхылъеджапIэр, шхапIэр, медицинэ пунктыр ыкIи нэмыкI Iофыгъохэм апае къызфагъэфедэщт унэхэр ащ хэхьэх. Ахэм анэмыкIэу спортым зыщыпылъыщтхэ, зызщагъэ­псэфын алъэкIыщт чIыпIэхэри еджапIэм къыпэIулъыщтых. Сомэ миллион 361,5-рэ фэдиз а псэуалъэм пэIухьащт.

КъумпIыл Мурат къэлэ гъэ­псыкIэ зиIэ псэупIэу Яблоновскэм иканализационнэ-насос станцие изытет зэригъэлъэ­гъугъ. Зы сыхьатым кубометрэ 1200-рэ зыкIочIэ инженер псэуалъэр цIыфхэм ялъэIукIэ ашIыгъ. АР-м и ЛIышъхьэ линие занкIэу дыряIэгъагъэм илъэхъан цIыфхэм тхьаусыхэ тхылъхэмкIэ ащ зыкъыфагъэзэгъагъ псы шIоир къызэрэдэкIырэм епхыгъэу.

Проектым къызэрэдилъытэ­рэм тетэу псы шIоир зэрыкIощт трубитIу агъэтIылъыгъ. IэпэчIэгъэнэ фондым икъэкIуапIэхэм яшIуагъэкIэ агъэпсыгъэ станцием Iоф ешIэ. Ощхышхохэр зыщыIэхэкIэ цIыфхэм псыр къакIэмыхьаным иIофыгъо зэшIохыгъэ хъунымкIэ ащ амал къытыгъ — метрэ 1,2 — 1,5-рэ фэдизкIэ каналхэм псэу адэтыр ехыщт.

Адыгеим и ЛIышъхьэ культурэм и Унэу «Факелым» щы­Iагъ, кружокхэм ащ Iоф зэращашIэрэр зэригъэлъэгъугъ. Шъугу къэтэгъэкIыжьы: АР-м хэхъоныгъэмкIэ иунэе программэ ишIуагъэкIэ а учреждениер игъэкIотыгъэу агъэцэкIэжьын алъэкIыгъ, непэ псэупIэми районми якультурнэ щыIакIэ нахь чанэу цIыфхэр хэщагъэ хъугъэх.

КъумпIыл Мурат теннисымрэ баскетболымрэ апыщэгъэ кIэлэ­цIыкIухэм тренировкэхэр зыщашIыхэрэ чIыпIэм щыIагъ. ЗэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, фи­зическэ культурэмрэ спортымрэ апылъынхэм пае джыри нэмыкI чIыпIэхэр ящыкIагъэу щыт.

Муниципалитетым ипащэхэм гущыIэгъу зафэхъум Адыгеим и ЛIышъхьэ гурыт еджапIэу N 3-м физкультурэмрэ псауныгъэм игъэпытэнрэ япхыгъэщт модульнэ комплекс щышIыгъэным тегъэпсыхьэгъэ пшъэрылъ къыгъэуцугъ. ПсэупIэм кIэлэцIыкIухэмрэ ныбжьыкIэхэмрэ апае дэт еджапIэу спортым фытегъэпсыхьагъэм исекцие зэфэшъхьафхэм яIофшIэн ащ щагъэцэкIэщт. ДжырэкIэ документациеу ящыкIагъэр агъэхьазыры.

Республикэм и ЛIышъхьэ къы­зэрэхигъэщыгъэмкIэ, псэупIэ пстэуми спорт инфраструктурэр тэрэзэу ащызэхэщэгъэнымкIэ Адыгеим IофшIэн гъэнэфагъэ щагъэцакIэ. ПсынкIэу хэхъоныгъэ зышIырэ псэупIэу Яблоновскэри а Iофым къыхэгъэлэжьэгъэн фае.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу