ЛIыхъужъ зекIуакIэр зыми хэкIуакIэрэп

УФ-м и Президент иунашъокIэ Луганскэ ыкIи Донецкэ народнэ рес­публикэхэм цIыфэу арысхэр къэухъумэгъэнхэм фытегъэпсыхьэгъэ хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием Адыгеим икIыгъэ дзэ­кIолIхэр чанэу хэлажьэх, лIыхъужъныгъэу зэрахьэрэм ишы­хьатэу тын лъапIэхэр къа­фа­гъэ­шъуашэх. Ахэм къатегущыIагъ АР-м идзэ комиссариат ипащэ дзэ-патриотическэ IофшIэнымкIэ иIэпыIэгъоу Одэжьдэкъо Рус­лъан.

— Украинэм щыкIорэ хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием нафэ къытфешIы Урысыем ицIыфыбэхэм яхэгъэгу шIу алъэ­гъоу зэрэщытхэр, — къеIуатэ тигущыIэгъу. — Щытхъу хэлъэу ыкIи зэрифэшъуашэу зипшъэ­рылъхэр зыгъэцэкIэрэ тидзэ­кIолIхэм ягъэхъагъэхэр цIыфхэм зэлъядгъэшIэныр типшъэрылъ шъхьаIэхэм ащыщ. ЗэкIэми ягугъу къэтшIын тымылъэкIыщтми, амал зэри­IэкIэ ащыщыбэхэм такъытегущыIэщт.

Одэжьдэкъо Руслъан къызэриIуагъэмкIэ, хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операциер зырагъэжьагъэм къыщыублагъэу Адыгеим пстэумкIи нэбгырэ мини 2,5-м ехъу икIыгъ. Ахэм ащыщэу нэбгырэ миным ехъурэр частичнэ мобилизацием къыхиубытагъэх, къэзэкъ нэбгырэ 600 фэдиз ахэт, нэбгырэ 600-р зэзэгъыныгъэ кIэтхагъэх, адрэхэр зэкIэ ежь яшIоигъоныгъэкIэ кIуагъэх. ПчъагъэкIэ укъызекIуалIэкIэ, Адыгеим икIыгъэр мотострелковэ полк псау мэхъу.

— КъулыкъушIэхэм ягъэхъагъэхэм ялъытыгъэу тынэу къаратыхэрэм фэгъэхьыгъэ къэбарыр дзэ комиссариатым къы­IэкIэхьэ, — еIо Р. Одэжьдэкъом. — Ахэр язытыжьыхэрэр муниципальнэ образованиехэм япащэхэр ары. «Урысые Федерацием и ЛIыхъужъ» щытхъуцIэр зы нэбгыр зыфагъэшъошагъэр, ар зыпсэ зыгъэтIылъыгъэ Валерий Заволянскэр ары. «ЛIы­хъужъныгъэм иорден» Адыгеим щыщ нэбгырэ 45-мэ къафагъэшъошагъ, 32-р ежь яшIоигъоныгъэкIэ кIуагъэхэм ащыщых. Медалэу «За отвагу» зыфиIорэр нэбгырэ 27-рэ фэдизмэ къаратыгъ.

ТигущыIэгъу къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, республикэ дзэ комиссариатым иIофышIэхэм якIалэхэм ичIыпIэ плъырхэм къулыкъур ащахьы. Ахэм ащыщ бэмышIэу тIысыжьыгъэ Дмитрий Садовскэм икIалэу Дмитрий зэзэгъыныгъэм кIэтхагъэу дзэ операцием хэлажьэ. Ар хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ министерствэм ипенсионер, старший прапорщик.

Дзэ комиссариатым иотделение ипащэу, подполковникэу Александр Дрига зэо-зэпэуцужь зэфэшъхьафхэм илъэс пчъагъэ­рэ ахэлэжьагъ. «За отвагу» зыфиIорэ медалыр къыфагъэшъошагъ. Джы ащ икIалэу ефрейторэу Игорь хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием пулеметчикэу мэзитфырэ къэтыгъ.

Ветеранхэм Iоф адэшIэгъэнымкIэ комиссариатым иотделение ипащэу Валерий Боцман ыкъоу Роман, гухэкI нахь мы­шIэми, хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэкIодагъ. Щымы­Iэжьым «ЛIыхъужъныгъэм иорденэу» къыфагъэшъошагъэр игупсэхэм къаратыжьыгъ. Джащ фэдэу Валерий ышэу Федор Боцман зэо зэфэшъхьафхэм ахэлэжьагъэу щыт, джыри хэ­ушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием къулыкъур щехьы, лIы­хъужъ­ны­гъэу зэрихьагъэхэм афэшI «ЛIы­хъужъныгъэм иорденкIэ» къыхагъэщыгъ.

Галина Мешалкинар социальнэ зэтегъэпсыхьэгъэнымкIэ от­делением иIофышI. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, илъэс 24-рэ зыныбжь икIалэу Константин апэрэ мафэхэм къащегъэжьагъэу Украинэм дзэ къулыкъур щихьынэу хъугъэ.

— Орловскэ университетыр къызэриухэу, 2020-рэ илъэсым шэкIогъум ащ къулыкъур я 227-рэ артиллерийскэ бригадэм щыригъэжьагъ, — къеIуатэ Га­линэ. — Нэбгырэ заулэ хъу­хэу 2021-рэ илъэсым мэзаем командировкэ зэрагъэкIуагъэхэр къытиIуагъ. Ау зыдэщыIэр тшIэщтыгъэп. Нэужым шъхьэихы­гъэу хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операциер зэрэрагъэжьагъэр къызаIом, къыдгурыIуагъ тикIалэ зыдащагъэр. А мэзих уахътэр сэркIэ хьылъэ дэдагъ. Зэрифэшъуашэу сикIалэ а плъыр-стыр чIыпIэхэм апхырыкIыгъ, шъобж зэфэшъхьафхэр иIэхэу къэкIо­жьыгъ нахь мышIэми, зыфеджэгъэ инженер-техник сэнэхьатым диштэу къулыкъур пидзэжьыгъ. Ары пакIошъ, жъоныгъуакIэм зэзэгъыныгъэр еухы, ау ар джыри лъигъэкIуатэ шIоигъу. «Хэгъэгур къэсыухъумэныр сипшъэрылъэу сэлъытэ, сызфэгъэзэгъэ IофшIэным гухахъо хэсэгъуатэ ыкIи синыбджэгъу­хэр къэзгъэнэнхэу сыфаеп» къысеIо Константин.

Щытхъур къэзылэжьыгъэ ти­чIыгогъу нэмыкIхэм тикъыдэкIыгъо номерхэм джыри такъыщытегущыIэщт. Ахэм ахэтых а зы унагъом ятэрэ ыкъуитIурэ зэ­ры­кIыгъэхэр, кIэлэцIыкIу 12 къэзыгъэнэгъэ, зыныбжь хэкIо­тэгъэ гуфакIохэу хэушъхьафыкIыгъэ дзэ операцием хэла­жьэхэрэр, нэмыкIхэри.

Iэшъынэ Сусан.
Сурэтым итыр: Константин Мешалкин.