Лъэс кIоныр зикIасэхэм апай

Мыхэм апае зэхащагъ марафонэу «Гъатхэм тыпэгъокIы» зыфиIорэр. Ар щылэ мазэм 16-м Мыекъуапэ щырагъэжьагъ ыкIи мэфэ 14-рэ кIощт.

Республикэм икъэлэ шъхьаIэ имызакъоу, Адыгеим ирайонхэм, тигъунэгъу Краснодар краим ялIыкIохэр ащ хэлажьэх. Псауныгъэм игъэпытэнкIэ шIогъэшхо къэзытырэ Iофтхьабзэр 2020-рэ илъэсым щыублагъэу рагъэкIокIы. Ащ икIэщакIор Мыекъопэ къэлэ администрацием физическэ культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет ары. Мыщ хэлажьэхэрэм пшъэрылъэу апашъхьэ щытхэр ренэу зэблахъух, мызыгъэгум мафэ къэс лъэбэкъу мини 10 ашIын фае.

— МыщкIэ къэдгъэлъэ­гъонэу тыфай псауны­гъэм игъэпытэнкIэ физическэ культурэм мэхьанэшхо зэриIэр, ащкIэ лъэс кIоным шIогъэшхо къызэритырэр. Мафэм лъэбэ­къу мини 10 пкIуным пае сыхьатрэ ныкъорэ ныIэп ищыкIагъэр. ШIэныгъэлэжьхэм зэралъытырэмкIэ лъэсэу къэзыкIухьэрэ цIыфым уз зэфэшъхьаф­хэр къыпыхьанхэм ищынагъо нахь макIэ мэхъу, гум Iоф зэришIэрэр нахь зэтеуцо. Джащ фэдэу тыкъэзыуцухьэрэ дунаим идэхагъэ елъэгъу, зэхешIэ, — къы­Iуагъ Мыекъопэ къэ­лэ администрацием физическэ культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет иметодистэу, марафоным изэхэщакIоу Бзагъо Рустам.

ЗэхэщакIохэр Iофтхьабзэм хэлажьэхэрэм мафэ къэс алъэплъэх. Шапхъэхэр зымыгъэца­кIэхэрэрэ марафоным хэзых. ЗэкIэмкIи нэбгыри 121-мэ акIуа­чIэ аушэтынэу рахъухьэгъагъ, бэхэр унагъоу хэлажьэх. Мэфи 10-м къыкIоцI марафоным къы­хэнэжьыгъэр нэбгырэ 98-рэ. Щылэ мазэм и 29-р — аужырэ маф. Iофтхьабзэм иуцугъохэр зэкIэ зыгъэцэкIагъэхэм дип­ломхэр аратыщтых ыкIи Адыгеим и Олимпийскэ Совет ыгъэнэфэгъэ шIухьафтынхэм якъыдэхын хэлэжьэщтых.