Зыныбжь хэкIотагъэхэм атегъэпсыхьагъ

Зыныбжь хэкIотагъэхэу ыкIи сэкъатныгъэ зиIэхэу ежь-ежьырэу зи­фэIо-фашIэхэр зымыгъэцэкIэшъухэрэм зэпымыоу алъыплъэгъэнымкIэ програм­мэр Урысыем 2019-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу щыпхы­ращы. Ащ пилотнэ шъолъыр 34-рэ хэлажьэ.

Программэр зэфэшъхьафэу зэтеутыгъ. ЦIыфхэм яунэ, ма­фэрэ е чэщи мафи стационарым социальнэ фэIо-фашIэхэр къащафагъэцэкIэнхэ е медицинэ IэпыIэгъу щарагъэгъотын алъэ­кIыщт. Ащ фэгъэхьазырыгъэ цIыфхэр (сиделкэхэр) къыха­гъэлажьэх е унагъом исхэм ащыщхэр ягупсэ тэрэзэу зэрэлъыплъэщтхэм фагъасэх.

Адыгэ Республикэм Iоф­шIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ и Минис­терствэ къызэритырэмкIэ, а программэм ишIуагъэкIэ Iофыгъуабэ зэшIохыгъэ хъугъэ:

— зыныбжь хэкIотагъэхэр ыкIи сэкъатныгъэ зиIэхэр ма­фэрэ зыщаIыгъхэрэ отделениехэр ыкIи ахэр щыIэныгъэм хэгъозэнхэмкIэ ящыкIэгъэ техническэ амалхэр пIэлъэ гъэ­нэфагъэкIэ къызIахынхэ алъэ­кIыщт чIыпIэхэр республикэм имуниципальнэ образовании 3-мэ ащагъэпсыгъэх. Ащ фэдэ фэIо-фашIэр нэбгыри 138-мэ афагъэцакIэ;

—  зыныбжь хэкIотагъэхэм ыкIи сэкъатныгъэ зиIэхэм яIэхьылхэр ыкIи социальнэ IофышIэхэр тэрэзэу зэралъыплъэщтхэ шIыкIэм зыщыфырагъаджэхэрэ еджэпIи 9 Адыгеим ит;

— гъашIэр нахь кIыхьэ шIыгъэным фэшI спорт ыкIи зызщагъэпсэфырэ социальнэ псэуа­лъэхэр (ФОК-хэр, спортзалхэр, бассейнхэр, щэрыуапIэр, шахмат клубыр, культурэм иунэхэр, тхылъеджапIэхэр, музейхэр ыкIи нэмыкIхэр) къакIухьанхэмкIэ социальнэ фэIо-фашIэхэр афэгъэцэкIэгъэнхэмкIэ комплекснэ гупчи 9-мэ зэзэгъыныгъэ ада­шIыгъ. Мы фэIо-фашIэр нэбгырэ 4197-мэ афагъэцакIэ;

— 2023-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу шэпхъи 3-м тетэу зэпымыоу зылъыплъэнхэ фэе зыныбжь хэкIотагъэхэм апае «Сиделкэхэм якъулыкъу» иIоф­шIэн еублэ;

— зыныбжь хэкIотагъэхэр ыкIи сэкъатныгъэ зиIэхэр ма­фэрэ зыщаIыгъхэрэ отделениехэр ыкIи ахэр щыIэныгъэм хэгъозэнхэмкIэ ящыкIэгъэ техническэ амалхэр пIэлъэ гъэ­нэфагъэкIэ къызIахынхэ алъэ­кIыщт чIыпIэхэр къэнэгъэ муниципальнэ образовании 6-мэ къащызэIуахыщт.

Сыдэущтэу программэм ухэуцон плъэкIыщта?

— Узыщыпсэурэм елъыты­гъэу цIыфхэм социальнэ фэ­Iо-фашIэхэр афэзыгъэцэкIэрэ Комплекснэ гупчэу узэпхыгъэм лъэIу тхылъ ептыщт.

— Ащ фэдэ IэпыIэгъу уищыкIагъэмэ, медицинэ ыкIи социальнэ IофышIэхэр зыхэхьэхэрэ комиссием къыгъэнэ­фэщт.

— Зафэзыгъэзагъэм ащ фэдэ IэпыIэгъу ищыкIагъэ зы­хъукIэ, ар зыхэхьэрэ купыр къыфатхыщт.

— Ащ елъытыгъэу фагъэцэкIэщт фэIо-фашIэр зэкIэ итхагъэу IэпыIэгъу зэрэратыщтымкIэ зэзэгъыныгъэр зэхагъэуцо.

Программэм фэгъэхьыгъэ къэбарыр нахь игъэкIотыгъэу социальнэ фэIо-фашIэхэмкIэ шъолъыр гупчэм щызэжъугъэшIэн шъулъэкIыщт.

Лъэпкъ проектэу «Демографием» къыдыхэлъытагъэу программэр пхыращы.