Джы пшъэдэкIыжь арагъэхьыщт

ГъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ шапхъэхэм афашIыгъэ зэхъокIыныгъэхэм ащыщэу 2023-рэ илъэсым гъэтхапэм и 1-м къыщегъэжьагъэу кIуачIэ зиIэ хъущтхэм ащыщ зы нэбгырэр зекIонымкIэ ыгъэфедэн ылъэкIыщт амалыр (средства индивидуальной мобильности, ыужкIэ СИМ къызэрэтIощтыр).

Мыщ хэхьэх электро­са­мокатхэр, электроскейт­бордхэр, гироскутерхэр, сигвейхэр, нэмыкIхэр. Мыщ къикIырэр — транспорт амалэу зы щэрэхъ е заулэ зыкIэтэу, двигателькIэ агъэIорышIэу зы нэбгырэ зэрэзекIон ылъэ­кIыщтыр ары.

ШэпхъакIэм ипунктэу 24.2(1)-м къызэрэдилъы­тэрэмкIэ, СИМ-р зыгъэ­IорышIэн фитыр илъэс 14-м къехъугъэр ары. Ско­ростэу аIыгъын фитыр зы сыхьатым километрэ 25-м блэкIы хъущтэп.

Мыщ фэдэ транспортыр зыгъэIорышIэрэм гъо­гурыкIоным ишапхъэхэр зиукъохэкIэ, админист­ративнэ пшъэдэкIыжь ра­гъэхьыщт. Ешъуагъэу хэ­бзэукъоныгъэр зызэри­хьэкIэ, нэмыкI транспорт амалхэм язекIон иягъэ зыригъэкIыкIэ, ошIэ-дэмышIагъэ хэлъэу зиягъэ екIыгъэм ипсауныгъэ зэрар рихыгъэм ихьылъагъэ елъытыгъэу пшъэдэ­кIыжь рагъэхьыщт.