ГъэуцупIэхэр къыхагъэщыщтых

Автомобиль гъэуцупIэхэр шъо зэфэшъхьафхэмкIэ къыха­гъэ­щыщтых. ЫпкIэ зыхэлъ гъэуцупIэхэр шхъонтIашъокIэ, ыпкIэ зыхэмылъхэр — фыжькIэ агъэтхъыхьащтых.

Ащ фэдэ тамыгъэхэр зыщыхэгъэунэфыкIыгъэ чIыпIэхэм автомобилыр къы­щагъэуцун ыкIи къытырагъэнэн фитыжьхэп. Тазырыр зэрэкъэралыгъоу сомэ 1500-рэ, ау Санкт-Петербург ыкIи Моск­ва тазырыр сомэ мини 3 ащагъэнэфагъ.