Узэрыгушхон ныбжьыкI

Лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ сэнаущыгъэ ин зыхэлъэу, шIэныгъэ куу зыIэкIэлъ ныбжьыкIэу тиIэр макIэп. Ахэм ащыщхэр Урысыем ит апшъэрэ еджэпIэ анахь дэгъухэм ащеджэх, Адыгеим ыцIэ чыжьэу агъэIу.

Урысыем истудентхэм я Мафэ ехъулIэу узэрыгушхон фэе ныбжьыкIэу тиIэхэм гущыIэгъу тафэхъугъ.

ХьэпэкIэ Анзаур Ростов къэралыгъо медицинэ институтыр щытхъу хэлъэу къыухи, гу-лъынтфэ хирургиемкIэ лъэпкъ медицинэ ушэтыпIэ Гупчэу А. Н. Бакулевым ыцIэ зыхьырэм ординатурэр щикIунэу чIэхьажьыгъ. Студент анахь чанхэм ясатырэ хэт.

Анзаур ицIыкIугъом къыщегъэжьагъэу илэгъухэм къахэщэу, кIэлэ чанэу щытыгъ. Гурыт еджапIэм джыри щеджэзэ еджэнымкIэ гъэхъэгъэшIухэр ышIыщтыгъэх, предмет зэфэшъхьафхэмкIэ Урысые олимпиадэхэм ямуниципальнэ, республикэ уцугъохэм текIоныгъэ ыкIи хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къащыдихыщтыгъ. Красногвардейскэм дэт гимназиеу N 1-р дышъэ медалькIэ къыу­хыгъ, зыкI къэралыгъо ушэтынхэм баллэу къыхьыгъэхэмкIэ Ростов къэралыгъо медицинэ институтым 2016-рэ илъэсым чIэхьагъ.

Адыгеим икIыгъэ кIалэм ищытхъу аригъа­Iозэ еджагъ. ПедиатриемкIэ факультетыр къыухыгъ. Ау ащ къыщыуцугъэп, еджэныр лъыпидзэжьыгъ, бюджет шIыкIэм тетэу А. Н. Бакулевым ыцIэ зыхьырэ гу-лъын­тфэ хирургиемкIэ лъэпкъ медицинэ ушэтыпIэ Гупчэм ишIэныгъэхэм ащыхегъахъо. Анзаур нейрохирург хъунэу фэягъ, ау ятэжъэу Исмахьилэ ыгу ыгъэгумэкIы зэхъум, ащ иуз ыгъэхъужьынэу, ащ фэдэхэм IэпыIэгъу афэхъуным зыфигъэхьазырынэу пшъэрылъ зыфигъэуцужьыгъ.

— Сятэжъи, сиIахьылхэми, цIыфэу гумэкIыгъо хэфэрэ пстэуми япсауныгъэ сылъып­лъэн, зэтезгъэуцожьынхэ фаеу сэлъытэ. Сятэшыпхъухэу Маринэрэ Нуретрэ медицинэм иIофышIэх, ахэм сырягъусэу сымэджэщым сыщыIэу къы­хэкIыщтыгъэ, яIофшIэн сшIогъэ­шIэгъоныгъ. Арын фае сэри сищыIэныгъэ мы сэнэхьатым еспхынэу зыкIэхъугъэр. Ар къыз­дэхъугъэкIэ сэлъытэ. Медицинэм хэукъоныгъэхэр щып­шIы хъущтэп, цIыфым ипсауныгъэ врачым елъытыгъэу бэрэ къыхэкIы, ар дэгъоу къызгу-рэIо, сишIэныгъэхэм зэрахэзгъэхъощтым сыпылъ, — еIо Анзаур.

КIэлэ ныбжьыкIэм идунэееплъыкIэ умыгъэшIэгъон плъэкIырэп, куоу мэгупшысэ. ШIэны­гъэм фэбанэ, гукIэгъуныгъэ хэлъ. Пандемием илъэхъан яплIэнэрэ курсыр къыухыгъэу щытыгъэти, Iоф ышIэн амал иIагъ. Госпиталым Iухьи мэзэ пчъагъэрэ IэпыIэгъу афэхъугъ, зэпахырэ узым пэшIуекIогъэным иIахьышIу хилъхьагъ.

— Къиныбэ а лъэхъаным тлъэгъугъэ, ау ащ тегупшысэнэу уахътэ тиIагъэп, цIыфэу гуIэрэм IэпыIэгъу тыфэхъуныр, нэбгырэ пэпчъ тишIуагъэ едгъэкIыныр ары тшъхьэ илъыгъэр. Зы та­къикъ лые тымыгъэкIодэу Iоф тшIагъэ. Джащ дэжьым дэгъоу къызгурыIуагъ медицинэм иIофышIэхэм пшъэдэкIыжь ин зэряIэр. Госпиталым сызэрэщылэжьагъэм сидунэееплъыкIэ лъэшэу зэрихъокIыгъ, ыпэкIэ къысфэфедэжьыщт лъэныкъо пчъагъэ сыгу исыубытагъ. Зэрэдунаеу зэлъызыубытыгъэ, зыщыщ амышIэрэ узым нэшанэу иIэхэр, Iэзэгъу зэрэфэхъухэрэр сшIогъэшIэгъоныгъ, — еIо тигущыIэгъу.

Ростов къэралыгъо медицинэ институтым гъэхъэгъэшIухэр щишIыхэзэ зэрэщеджэрэм фэшI АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэ­нымкIэ и Министерствэ и Щытхъу тхылъ Анзаур къыфагъэшъо­шагъ.

Гу-лъынтфэ узхэмкIэ анахь врач дэгъухэр къычIэзыгъэкIырэ Гупчэм ущеджэныр IэшIэхэп, охътэ лые имыIэу еджэным чэщи мафи Адыгеим икIыгъэ кIэлэ ныбжьыкIэр пылъ. Ар къеушыхьаты ординатор анахь дэгъухэм ясатырэ зэрэхэтым, Гупчэм ищытхъу пхъэмбгъу исурэт зэрэпылъагъэм.

— Еджэныр сшIогъэшIэгъон, шIэныгъэ дэгъухэр тагъэгъоты. Лекциехэм ауж семинархэр тиIэх ыкIи практическэ IофшIэнхэмкIэ зытэушэтыжьы, маникенхэр операцие тэшIых, зэрэзэгодтыдэжьыщтым шъхьафэу тыфырагъаджэ. Операциехэм тызыдащэу, ар нэрылъэгъу тфашIэу мэхъу. Ар анахь сыгу рихьырэ лъэныкъохэм ащыщ. Джащ фэдэу кардиологхэм зэхахьэу ашIыхэрэм тарагъэблагъэ, конференциехэр зэхащэх, уз пэпчъ IэзакIэу иIэн ылъэ­кIыщтыр зэхафы. Гум узэу иIэн ылъэкIыщтхэр апэрэ мафэм къыщегъэжьагъэу игъэкIотыгъэу зэтэгъашIэх, мафэ къэс кIэ горэ зэхэтэхы, — еIо Анзаур.

Апэрэ сессиер дэгъу дэдэу кIэлэ ныбжьыкIэм зэритыгъэм иунагъо рэгушхо. Ятэжъэу Ис­махьилэрэ янэжъэу Хьалимэтрэ якъорэлъф врач цIэрыIо хъунышъ, ыгъэхъужьынхэу ежэх.
Ятэу Валерэрэ янэу Оксанэрэ якIэлэ нахъыжъ халъхьэгъэ шIэныгъэмрэ гъэсэны­гъэм­рэ къыгъэшъыпкъэжьыгъ. Къин уисабый чыжьэу щыIэу, ышхырэр, зыщилъэрэр умылъэ­гъоу ебгъэджэныр. Пщэрыхьагъэу унэм илъри цагэм дахьэ­рэп. Ау якIалэ ыгу рихьэу еджэныр лъыпидзэжьыгъэшъ, пэрыохъу фэхъухэрэп, гукъыдэщэегъу фэхъух, зыкIэхъопсырэ сэнэхьатыр зэригъэгъотынымкIэ иIэпыIэгъух.