ПсэупIэм изэтегъэпсыхьанкIэ пшъэрылъхэр

АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгэкъалэ зэкIом, къалэм ипэщакIэу Хьачмамыкъо Азэмат псэупIэхэм язэтегъэпсыхьан епхыгъэ проектхэмкIэ дэгущыIагъ, Мемориальнэ комплексэу «ТекIоныгъ» зыфиIорэм къыпэблэгъэ мэз паркэу зыгъэпсэфыпIакIэ зыщагъэпсынэу рахъухьэрэм щыIагъ. Къалэм ипэщагъэу ЛIыхэсэ Махьмудэ а проектыр зэрагъэцакIэрэм къытегущыIагъ.

ПроектыкIэхэр ыгъэцэкIэнхэ езыгъэ­лъэкIырэ федеральнэ программэхэм къалэр зэрахэлажьэрэм мэхьанэшхо зэриIэр АР-м и ЛIышъхьэ хигъэунэфыкIыгъ. ГущыIэм пае къэлэ цIыкIухэм я Урысые зэнэкъокъу тIогъогогъо , Адыгэ­къалэ щатекIуагъ. Ащ ишIуагъэкIэ В. И. Лениным ыцIэ зыхьырэ проспектым тет паркымрэ мы Мемориальнэ комплексымрэ тапэкIи агъэкIэжьыгъагъэх. Ахэм ягъэкIэжьын сомэ миллион 71-рэ пэIуа­гъэхьагъ. Къэлэ цIыкIухэм адэсхэм нахь щыIэкIэ Iэрыфэгъу яIэным тегъэпсыхьэгъэ проект анахь дэгъум икъыхэхынкIэ зичэзыу Урысые зэнэкъо­къум Адыгэкъа­лэ зэращытекIуагъэм къыхэкIэу Мемориальнэ комплексым дэжь зыгъэпсэфыпIэ чIыпIакIэ щыгъэ­псыгъэным телъытэгъэ IофшIэнхэр 2022-рэ илъэсым рагъэ­жьагъэх. IэпэчIэгъэнэ фондым имылъку хэтэу мы псэуалъэм пае сомэ миллион 72-м ехъу къатIупщыгъ.

ЛIыхэсэ Махьмудэ къызэриIотагъэмкIэ, мемориалым дэжь парк щыгъэпсыгъэным пае Iофышхо зэшIуахыгъ: псырыкIуапIэхэр ращагъэх, видеокамерэхэр агъэуцугъэх, чIыгум игъэфедэн епхыгъэ документхэр агъэхьазырыгъэх, мэз фондым хэхьэрэ гектар 51-р муниципальнэ мылъку хъужьыгъэ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ мемориалымрэ паркыкIэмрэ зэрэзэтырагъэпсыхьэхэрэр ыуплъэкIугъ, мыщкIэ лъэныкъо пстэури къызэрэдалъытэн фаер хигъэунэфы­кIыгъ. Джырэ шапхъэхэм адиштэу зыгъэпсэфыпIэр зэтырагъэпсыхьаным пае цIыф­хэм яеплъыкIэхэр къыдалъытэн фае. КъумпIыл Мурат зэрэхигъэунэфыкIыгъэм­кIэ, общественнэ чIыпIэхэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэным тегъэпсыхьэгъэ IофшIэным нахьыбэу шIуагъэ къыкIэкIон зилъэ­кIыщтыр цIыфхэр проектым къызыхагъэ­лажьэхэкIэ ары.

«ЫпэрапшIэу проектхэм шъузэгъусэу шъуатегущыI, цIыфхэм яеплъыкIэхэр къыдэшъулъытэзэ проектхэр зэхэжъугъэу­цох, къэлэдэсхэр гъэпсын IофшIэнхэм къахэжъугъэлажьэх. Шъузэдэлажьэмэ ары ныIэп гъэхъэгъэшIухэр шъушIын зышъулъэкIыщтыр», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Джащ фэдэу АР-м и ЛIышъхьэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, паркхэмрэ скверхэмрэ язэтегъэпсыхьанкIэ, ахэр джырэ шапхъэхэм адиштэу гъэпсыгъэнхэмкIэ республикэм ипсэупIэ пэпчъ бэ щашIэрэр, зыгъэпсэфыпIэ чIыпIакIэхэр агъэпсых. Ахэм зыкIэ ащыщ Къэралыгъо филармониеу Мыекъуапэ дэтым дэжь щагъэпсырэр, «Мэздахэмрэ» зекIо-зыгъэпсэфыпIэ комплексэу ДжэгокIо гъэ­хъунэм къитэджэщтымрэ япроектхэм Iоф адашIэ.

«Шъхьэгуащэ инэпкъхэр Мыекъуапэ зэрэщызэтырагъэпсыхьагъэм къыгъэлъэгъуагъ ащ фэдэ проектхэр респуб­ликэм исхэми ихьакIэхэми зэрящыкIагъэхэр. Адыгэкъалэ дэсхэри ашIуабэ дашIэу зыгъэпсэфыпIакIэм зэрежэхэрэм сицыхьэ телъ. Ар джырэ шапхъэхэм адиштэу щытын, Мемориальнэ комплексым епхыгъэн фае. Паркыр жъугъэпсы зыхъукIэ лъэныкъо пстэури къыдэшъу­лъыт, патриотическэ Iофхьабзэхэр зыщызэрахьащт, Хэгъэгу зэошхом илъэхъан тичIыпIэгъухэм лIыгъэшхоу зэрахьагъэм игугъу зыщашIыщт, зызщагъэпсэфыщт чIыпIэу ар хъун фае. Унагъохэм языгъэпсэфыгъо уахътэ гъэшIэгъонэу агъэкIонымкIэ амалхэр мыщ щызэхащэн фае», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

АР-м и ЛIышъхьэ
ипресс-къулыкъу