Мэхьанэшхо зиIэ текIоныгъ

Адыгэ Республикэм игандбол командэу «АГУ-Адыифыр» мы мафэхэм Москва щешIагъ ыкIи мэхьанэшхо зиIэ текIоныгъэр къыдихыгъ. ЧIыпIэ командэу «Лучым» ешIэгъур къышIуихьыгъ.

Мыекъуапэ икомандэ мы аужырэ ешIэгъуи 5-м зыкIи атекIуагъэп, 2023-рэ илъэсыр къызихьагъэм щыублагъэу гъогогъуи 4 шIуахьыгъ. Республикэм икъэлэ шъхьаIэ ыпэкIэ щыкIогъэ зэIукIэгъум «Лучыр» нахь щылъэшыгъ, пчагъэр 20:25-у ар аухыгъ. Ащ къыхэкIыкIэ типшъашъэхэм нахь чанэу зыкъагъэлъэгъоным, текIоныгъэр къыдахыным амалэу яIэр зэкIэ рахьылIагъ.

ЕшIэгъур псынкIагъэп. Апэрэ таймыр Москва икомандэ ­ыхьыгъ, пчъагъэр 13:12. Арэу щытми, «АГУ-Адыифыр» къызэкIэкIуагъэп, иешIакIэ нахь ыгъэлъэшыгъ ыкIи текIоныгъэр къыдихыгъ. Пчъагъэр 31:25-у ешIэгъур аухыгъ.

— Непэ текIоныгъэр къыдэтхын ыкIи тэ Iэгуаоу дэтыдзагъэр 5-кIэ нахьыбэн фэягъ. Джащыгъум «Лучым» ыпэ тишъыщтыгъ. Мы командэм сыдигъуи къинэу тыде­шIэ. Анахь гъэшIэгъоныр Мые­къуапэ щыкIорэ зэIукIэгъухэр тшIуехьых, ау Москва тызыкIокIэ тэ текIоныгъэр къыдэтэхы. ЯтIо­нэрэ таймым типшъашъэхэм дэгъу дэдэу зыкъагъэлъэгъуагъ, зэлъыпытэу гъогогъуи 6 Iэгуаор хъагъэм радзагъ. Джыдэдэм пэ­шIорыгъэшъ ешIэгъухэр тэухых. Финал едзыгъор едгъэжьэщт, ащ ешIэгъуи 10 щытиIэщт, я 8-рэ чIыпIэм тыфэбэнэщт, — къыIуагъ гандбол командэу «АГУАдыифым» итренер шъхьаIэу Александр Реввэ.

Мы ешIэгъум анахь дэгъоу зы­къыщызгъэлъэгъуагъэр ти­командэ икъэлэпчъэIутэу Людмила Баскаковар ары. Ащ гъогогъу 29-рэ икъэлапчъэ къыдэуагъэх, ахэм ащыщэу 10-р къызэкIидзэ­жьыгъ. Джащ фэдэу Юлия Кожубековам гъогогъуи 8 къэлапчъэм Iэгуаор дидзагъ.

«АГУ-Адыифым» иешIакIохэу къэлапчъэм Iэгуаор дэзыдзагъэхэр: Кожубекова — 8, Дворцевая — 4, Вигуржинская — 4, Никулина — 3, Къэбж — 3, Краснова — 3, Краснокутская — 2, Голунова — 2, Кириллова — 1, Колодяжная — 1, Морозова.

Мы текIоныгъэм ишIуагъэкIэ «АГУ-Адыифыр» я 11-рэ чIыпIэм къэкIуагъ ыкIи «Лучым» ыпэ ишъыгъ.

Зыдэщыт чIыпIэхэр ыкIи очко пчъагъэу яIэр

1. ЦСКА — 46
2. «Ростов-Дон» — 38
3. «Астраханочка» — 37
4. «Лада» — 35
5. «Звезда» — 30
6. «Кубань» — 26
7. «Динамо» — 24
8. «Ставрополье» — 20
9. «Университет» — 17
10. «Феникс» — 13
11. «АГУ-Адыиф» — 7
12. «Луч» — 7
13. «Балтийская заря» — 2.

ПэшIорыгъэшъ ешIэгъухэм къа­дыхэлъытагъэу аужырэ зэIукIэ­гъур «АГУ-Адыифым» къалэу Звенигород щыриIэщт, чIыпIэ командэу «Звезда» зыфиIорэм ар IукIэщт. Типшъашъэхэм гъэ­хъэгъэшIухэр ашIынхэу, текIоныгъэм фэбэнэнхэу афэтэIо.