Мыекъуапэ щызэхащагъ

Теннис цIыкIумкIэ Къыблэ федеральнэ шъолъырым ичемпионат Мыекъуапэ щэкIо. Iофтхьабзэм къыдыхэлъытагъэу командэхэм язэнэкъокъу непэ аухыгъ. ЗэкIэмкIи шъо­лъырым хэхьэрэ субъекти 4-м яхъулъфыгъэ ыкIи ябзылъфыгъэ командэхэр хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэм афэбэнагъэх. Ахэр Адыгеим, Къырым, Краснодар краим ыкIи Ростов хэкум ялIыкIох.

Адыгеим ихъулъфыгъэ командэ хэтхэ Павел Ковенкэр, Илья Шаминыр, Виталий Шумаковыр, Марат Мукамбетовыр ыкIи Александр Воронцовыр финалым ихьагъэх, ау Краснодар краим ихэшыпыкIыгъэ командэ къате­кIуагъ. ТикIалэхэм ятIонэрэ чIыпIэр къыдахыгъ.

Бзылъфыгъэхэм язэнэкъокъу­хэр гъэшIэгъонэу кIуагъэх. Апэрэ ыкIи ятIонэрэ чIыпIэхэр Крас­нодар краимрэ Ростов хэкумрэ якомандэхэм афагъэшъошагъ. Адыгеим щыщхэм ящэнэрэ чIыпIэр къыдахыгъ. Тикомандэ хэтыгъэхэ Чэтэо Альбинэ, Блэгъожъ Данэ, Татьяна Олейниковам, Ана­стасия Гоголевам, Надежда Трофимовам тафэгушIо.

Чемпионатыр щылэ мазэм и 27-м нэс кIощт. Мы спорт лъэпкъыр зикIасэхэр зэнэкъокъухэм яплъынхэу зэхэщакIохэм рагъэ­благъэх.