Мазэ фыхахыгъ

Урысые Федерацием цIыф жъугъэхэм якъэухъумэнкIэ IофшIэнхэм язэхэщэн имазэ мэфэкI шIыкIэм тетэу щылэ мазэм и 24-м Адыгэ Республикэм щырагъэжьагъ. Ащ епхыгъэ Iофтхьабзэу Урысыем и ДОСААФ икъутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм щыкIуагъэм хэлэжьагъэх АР-м иветеранхэм я Совет итхьаматэу, отставкэм щыIэ полковникэу Къоджэ Аслъан, АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэ игуадзэу Константин Щербаковыр, зыкъэухъумэжьынымкIэ Адыгэ республикэ организацием, ветеранхэм я Совет, дзэ комиссариатхэм ялIыкIохэр, дзэ-патриотическэ клубхэм, лъыхъон отрядхэм ахэтхэр, юнармейцэхэр, кIэлэеджакIохэр.

ЗыкъэухъумэжьынымкIэ Урысыем и ДОСААФ зызэхащагъэр илъэс 96-рэ, фашист техакIохэр зэхакъутэхи, Адыгеир шъхьафит зашIыжьыгъэр илъэс 80, Советскэ Союзым щэгъогогъо и ЛIы­хъужъэу, авиацием имаршалэу Александр Покрышкиныр къызыхъугъэр илъэси 110-рэ зэ­рэ­хъухэрэм ыкIи Хэгъэгум иухъу­макIо и Мафэ мы мазэр афэгъэхьыгъэщт.
Пэублэм ныбжьыкIэхэр зыхэ­лэжьэгъэ зэнэкъокъухэм афэгъэхьыгъэ видеофильмэу Къэралыгъо телерадиокомпаниеу «Адыгеям» ипрограммэу «Патриотым» къыгъэхьазырыгъэм къэзэрэугъоигъэхэр рагъэплъы­гъэх.

Iофтхьабзэр Мыекъопэ районым гъэсэныгъэмкIэ и Гупчэу N 2-м идзэкIолI ныбжьыкIэхэм яотрядэу «Варяг» зыфиIорэм къызэIуихыгъ.

Нэужым гущыIэр лъигъэкIотагъ Урысыем и ДОСААФ икъутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм итхьаматэу, запасым щыIэ подполковникэу Барцо Тимур. Мы мазэр хэгъэгум рэхьатныгъэ илъыным, щынэ­гъон­чъэу щыпсэунхэм, кIэлэцIыкIухэмрэ ныбжьыкIэхэмрэ япат­риотическэ пIуныгъэ уахътэм диштэу зэхэщэгъэным, дзэ къулыкъум фэгъэхьазырыгъэнхэм зэрафэIорышIэрэр ащ къы­хигъэщыгъ.

Джащ фэдэу ДОСААФ-м итарихъ, шэн-хабзэу иIэхэр ныбжьыкIэхэм ягъэшIэгъэнхэр, мамыр щыIакIэр гъэпытэгъэныр Iофыгъо шъхьаIэхэу Т. Барцом ылъытагъэхэм ащыщых.
— Илъэс къэс мыщ фэдэ мафэм зэрэ Урысыеу цIыф жъугъэхэм якъэу­хъумэнкIэ Iофтхьабзэхэр зыщыкIощтхэ мазэр рагъажьэ, — къы­Iуагъ ащ. — Адыгеим и ДОСААФ ащ чанэу хэлажьэ. Анахь пшъэрылъ шъхьаIэу тиIофшIэнкIэ тиIэщтыр тарихъ хъугъэ-шIагъэхэр, а лъэхъан къинхэм ти Хэгъэгу къэзыухъумэгъэ цIыфхэр тыгу къэдгъэкIыжьынхэр, къыткIэхъухьэрэ лIэужхэм ахэр ядгъэшIэнхэр, яхэгъэгу шIу алъэгъоу, къаухъумэным фэхьазырхэу пIугъэнхэр ары.

Нэужым ДОСААФ-м хэхьагъэхэм Барцо Тимур афэгу­шIуагъ, ятхылъхэр аритыжьыгъ. Шъолъыр къутамэм иIофшIэн чанэу къыхэлэжьагъэхэм, зэхищэрэ зэнэкъокъухэм къащыхэщыгъэхэм, ахэр зыгъасэхэрэм рэзэныгъэ тхылъхэр афагъэ­шъошагъэх: Урысые дзэ-патриотическэ общественнэ движениеу «Юнармием» икъутамэу Мые­къуапэ щыIэм иштаб ипащэу Ирина Князевам, Мыекъуапэ илицееу N 19-м иныбжьыкIэ армие иотряд ипащэу Олег Тугушевым, дзэ-патриотическэ клубэу «ZаОтечестVо» зыфиIорэм ипащэу Вла­димир Стасевым, нэмыкI­хэри.

Ветеранхэм я Совет итхьаматэу Къоджэ Аслъан мэхьанэшхо зиIэ Iофтхьабзэр зэрэрагъэжьагъэр хигъэунэфыкIыгъ. Патриотизмэм кIуачIэу хэлъыр зэрэиныр, ащ тиныбжьыкIэхэр фэгъэсэгъэнхэм зэрэхэлажьэ­хэрэр къыхигъэщыгъ. Тарихъ мэхьанэ зиIэ мэфэкIхэмкIэ мы мазэр зэрэбаир, ахэм япхыгъэ Iофтхьабзэу Адыгеим щызэхащэхэрэм Советымрэ ДОСААФ- мрэ зэготхэу зэрахэлажьэхэрэр Къоджэ Аслъан къыIуагъ.

АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэ игуадзэу Константин Щербаковым гущыIэр лъигъэкIотагъ. Комитетым итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр ыцIэкIэ шIуфэс къарихыгъ. Республикэ ДОСААФ-м иIоф­шIэн осэшIу къыфишIызэ, ныбжьыкIэхэр дзэ къулыкъум фэгъэхьазырыгъэнхэм, дзэ-патриотическэ, интернациональнэ пIуныгъэр ахэм ахэлъхьэгъэным дэлэжьэрэ организацие закъоу тишъолъыр зэритыр ар къыхигъэщыгъ.

Щылэ мазэм и 23-м къыщегъэжьагъэу мэзаем и 23-м нэс Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр республикэм щыкIощтых. Автопробегхэр, лIыхъужъныгъэм иурокхэр, зэнэкъокъухэр зэхащэщтых. Хэгъэгу зэошхом иветеранхэм ныбжьыкIэхэр аIуагъэ­кIэщтых, щымыIэжьхэм яшIэжь агъэлъэпIэщт, музейхэр къарагъэкIухьащтых.

Iэшъынэ Сусан.
Сурэтхэр Iэшъынэ Аслъан тырихыгъэх.