Илэгъухэм ящысэтехыпI

Хьашъхъо Данэ лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ сэнаущыгъэ хэлъ, шIэныгъэм имызакъоу, общественнэ IофшIэнхэм чанэу ахэлажьэ, респуб­ликэ, урысые зэнэкъо­къухэм текIоныгъэ къащыдехы.

Кощхьаблэ дэт гурыт еджапIэу N 2-р пшъэшъэ­жъыем къызеухым, Адыгэ къэралыгъо университетым социальнэ технологиехэмкIэ ыкIи зекIонымкIэ ифакультет чIэ­хьагъ. Социальнэ Iоф­шIэным фэгъэзэгъэ сэнэхьат зэригъэгъотыгъэу магистратурэм чIэхьа­жьыгъ. Джы профессиональнэ гъэсэныгъэм фэгъэзагъэу ишIэныгъэхэхм ахегъахъо.
Апэрэ мафэм къыщегъэжьагъэу Данэ илэгъухэмкIэ щысэтехыпIэу щыт. Студент шIэныгъэ обществэу факультетым щызэхащагъэм ипащэу хадзи, илъэс пчъагъэрэ игъэхъагъэ­хэмкIэ къахэщыгъ.

— Апшъэрэ еджапIэм сыкъызычIэхьагъэм къыщегъэ­жьагъэу еджэным имызакъоу, общественнэ IофшIэнхэм сахэлэжьэныр пшъэрылъэу зыфэзгъэуцужьыгъагъ. Шъо­лъыр ыкIи дунэе Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэм сахэлажьэ ыкIи амалэу сиIэмкIэ зэрифэшъуашэу зыкъэсэгъэлъагъо. Ростов, Москва, Волгоград, нэмыкI къэлэ инхэм ащыкIогъэ конференцие зэфэшъхьафхэм сахэлажьэу хъугъэ. АщкIэ IэпыIэгъу къыс­фэхъурэр научнэ пащэу сиIэ, педагогическэ шIэныгъэхэмкIэ докторэу, кафедрэм ипрофессорэу Мария Паатовар ары, — еIо Данэ.

ШIэныгъэ-ушэтын IофшIэнхэмкIэ Урысые зэнэкъокъум ифинал Данэ гъэрекIо ихьагъ. Джащ фэдэу Урысые интернет конференцием хэлэжьагъ. УшэтэкIо ныбжьыкIэхэм ыкIи студентхэм онлайн, пэIудзыгъэ шIыкIэм тет еджэнхэр зэралъэгъурэм фэгъэхьыгъэ докладэу ыгъэхьазырыгъэр ашIогъэшIэгъоныгъ. 2022-рэ илъэсым ыкIэм джащ фэдэу шIэныгъэлэжь ныбжьыкIэхэм яя II-рэ Конгресс хэлэжьагъ.

ЕджэнымкIэ гъэхъэгъэшIухэр зэришIырэм дакIоу ящэнэрэ курсым къыщегъэжьагъэу педагогикэмкIэ ыкIи социальнэ психологиемкIэ кафедрэм Iоф щешIэ. Пшъэшъэ ныбжьыкIэр ыпэкIэ маплъэ, апшъэ­рэ еджапIэм имагистратурэ зэрифэшъуашэу къыухынышъ, зыфигъэзэнэу фай. Пшъэшъэжъые нэутхэм гъэхъэгъэшIухэр ыпэкIэ зэришIыщтым егупшысэ. Аспирантурэм чIэхьажьын гухэлъ иI.