ИгъэхъагъэхэмкIэ къахэщы

ЗыкI къэралыгъо ушэтынхэм яшIуагъэкIэ шIэныгъэ дэгъу зыIэкIэлъ тиныбжьыкIэхэр Урысыем иапшъэрэ еджэпIэ зэфэшъхьафхэр ачIэхьанхэ амал агъоты.

Мыекъопэ гимназиеу N 22-р гъэрекIо къэзыухыгъэ НатIэкъо Саидэ И.М. Сеченовым ыцIэ зыхьырэ апэрэ Московскэ къэ­ралыгъо медицинэ университетым щеджэ. ИгъэхъагъэхэмкIэ къахэщы.

Саидэ я 5-рэ классым къыщегъэжьагъэу естественнэ-хьисап шIэныгъэхэм афэщэгъагъ. Илъэс зэкIэлъыкIохэм хьисапымкIэ, биологиемкIэ, химиемкIэ, географиемкIэ Урысые олимпиадэхэм яуцугъо зэфэшъхьафхэм текIоныгъэ ыкIи хагъэу­нэфыкIырэ чIыпIэхэр къащихьыгъэх. КIэлэеджакIохэм апае зэхащэгъэ Урысые Сеченовскэ олимпиадэм текIоныгъэ къызэ­рэщыдихыгъэм ишIуагъэкIэ фэгъэкIотэнхэр иIэхэу апшъэрэ еджапIэм чIэхьагъ.

ЗыкI къэралыгъо ушэтынхэмкIэ Адыгеим анахь балл ин къизыхыгъэхэм Саидэ ащы­щыгъ. УрысыбзэмкIэ балл 89-рэ, профильнэ хьисапымкIэ балл 92-рэ, биологиемкIэ — 96-рэ ыкIи химиемкIэ 97-рэ иIагъ. Дышъэ медалэу къыфагъэшъошагъэр къыгъэшъыпкъэжьыгъ.

Саидэ пшъэшъэжъые укIы­тапх, игъэхъагъэхэм арыкъэеу, зышIошIыжьэу щытэп. ИшIэныгъэхэм зэрахигъэхъощтым ыуж ит. Адыгеим, зыщеджэгъэ гимназием ыцIэ дахэкIэ рарегъаIо.

— СицIыкIугъом къыщегъэ­жьагъэу медицинэм сыфэщагъ. ЦIыфым ыпкъышъол зэрэзэхэлъыр нахь игъэкIотыгъэу зэзгъэ­шIэнэу сыфай. Узэу къеузын ылъэкIыщтыр, ар къызхэкIырэр, IэпыIэгъоу фэхъущтыр къэбгъо­тыным мэхьэнэ ин иIэу сэлъытэ. ЦIыфхэм сишIуагъэ язгъэкIынэу сыфай. Джыри лъэныкъоу зыдэзгъэзэщтыр къыхэсхыгъэп, зэкIэ сшIогъэшIэгъонэу зэсэгъа­шIэ. Врач дэгъу ухъуным пае лъэныкъо пстэури дэгъоу пшIэн фаеу сэлъытэ. Шъыпкъэу пIощтмэ, еджэныр къысшIокъинэп, сшIогъэшIэгъон, тезыгъэджэрэ кIэлэегъаджэхэм дэгъоу гурыIогъошIоу къытфаIуатэ, — еIо студент ныбжьыкIэм.

Непэ шIэныгъэу иIэр икIэлэегъаджэхэм яхьатырэу пшъэшъэ­жъыем елъытэ. Сыд фэдэ лъэныкъокIи IэпыIэгъу къызэ­рэфэхъугъэхэр къыхегъэщы. КIэлэегъаджэ пэпчъ екIолIэн, гумэкIэу иIэр фиIотэн амал зэриIагъэр, зыкI къэралыгъо ушэтынхэм зафигъэхьазыры зэхъум къызэрэкъоуцуагъэхэм осэ ин зэрэфишIырэр къыхигъэ­щыгъ. Ушэтынхэр къин къыщыхъугъэхэп, илъэс 11-м рагъэ­шIагъэр къыгъэлъэгъожьыгъэу елъытэ. БиологиемкIэ кIэлэ­егъаджэу Чэтыхъу Аидэ, химиемкIэ — Таисия Илиадис рагъэ­гъотыгъэ шIэныгъэхэм яшIуагъэ лъэшэу къэкIо, студент пэрытхэм ахэт. ЯтIонэрэ ным фэдэу классым ипащэу Елена Стрельниковар зэриIагъэр ыгу къэ­кIыжьы. Джащ фэдэу республикэ естественнэ-хьисап еджапIэм илъэс пчъагъэрэ зэрэкIуагъэр, ащ икIэлэегъаджэу Елена Татарковам къыритыгъэгъэ шIэныгъэхэр зэригъэфедэжьхэрэр къытиIуагъ.

Москва адыгэу дэсыр бэ, зэхэхьэ гъэшIэгъонэу ашIырэри макIэп, ау, гухэкIми, пшъэшъэ­жъыер игъо ифэрэп ахэм ахэхьанэу. Мурадэу ышIыгъэр къыдэхъуным, зисэнэхьат хэшIыкI ин фызиIэ врач дэгъу хъуным фэкIо.

ДЕЛЭКЪО Анет.