«Урожаим» апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ

Адыгэ Республикэм футболымкIэ изэнэ­къокъу хэлэжьэрэ командэхэу апшъэрэ купым хэтхэм яаужы­рэ зэIукIэгъухэр ста­дионэу «Юностым» щыкIуагъэх.

ЕшIэгъухэм язэфэхьысыжьхэм къызэрагъэлъэгъуагъэмкIэ, апэрэ чIыпIэр поселкэу Тульскэм икоман­дэу «Урожаим» къы­дихыгъ, МФОК-у «Ошъутенэр» ятIонэрэ хъугъэ, «Креатив» (Мые­къуапэ) ящэнэрэ чIыпIэр фагъэшъошагъ.

Аужырэ мафэм «Урожаир» «Креа­тивым» текIуагъ, пчъагъэр 2:1. МФОК-у «Ошъутен» — «Картонтара МГГТК» — 10:5. Купым хэт командэхэм зэIукIэгъоу яIагъэхэм очко пчъагъэу ащара­гъэкъугъэм елъытыгъэу чIыпIэу зыдэщытхэри къэнэфагъэх.

Джащ фэдэу анахь анахьыбэрэ Iэгуаор дэзыдзагъэр, къэлэпчъэIут, ешIэкIо ыкIи судья анахь дэгъухэр зэхэщакIохэм къыхагъэщыгъэх.

КъэлэпчъэIутхэм къахэщыгъэр командэу «Урожаим» икапитанэу Алексей Саяпиныр ары. Ащ ешIэгъуи 7-у иIагъэм гъогогъуи 6 ныIэп Iэгуаор икъэлапчъэ къы­зэрададзагъэр.

— ЕшIэгъоу тиIагъэхэр гъэшIэгъонэу кIуагъэх, командэ лъэшхэм таIукIагъ. Финалыр къин къы­зэрэтщыхъущтыр тшIагъэ, ау тренерым къытиIуагъэр зэкIэ дэгъоу дгъэцэкIагъ, текIоныгъэр къызэрэдэтхыщтым ткIуачIэ етхьылIагъ, — еIо Алексей Саяпиным.

МФОК-у «Ошъутенэм» щешIэрэ Къонэ Амир гъогогъу 13-рэ къэлапчъэм Iэгуаор дидзагъ, мы лъэныкъомкIэ ар анахь дэгъоу къыхахыгъ.
— Тикомандэ дэгъоу зэрешIагъэр ары сэркIэ анахь шъхьаIэр. Мыщ фэдэ зэнэкъокъухэм езгъэ­жьэгъэкIэ спортсменхэр, бэшIагъэу мы спорт лъэпкъым хэщагъэхэр зэрахэлажьэхэрэм, яIэпэIэсэныгъэ зэрэхагъахъорэм мэхьанэшхо иI, — къыхигъэщыгъ Къонэ Амир.

Судья анахь дэгъоу зэхэща­кIохэм къыхахыгъэр Сергей Но­виковыр ары. Ащ къызэриIуа­гъэмкIэ, зэнэкъокъухэр гъэ­шIэгъонэу, узIэпащэу кIуагъэх. Адыгеим имызакъоу, Краснодар краим икомандэхэри ахэм ахэлэжьагъэх.

Ветеранхэр зыхэт командэхэм язэфэхьысыжь ешIэгъухэр мы тхьамафэм ыкIэм кIощтых. Ау текIоныгъэр къыдэзыхыгъэр къэнэфэгъах. Командэу «ВНГ» очко пчъагъэу ригъэкъугъэмкIэ зи къыкIэхьан ылъэкIыщтэп. ЯтIонэрэ ыкIи ящэнэрэ чIыпIэхэм командэхэр афэбэнэщтых.

Адыгэ Республикэм футбо­лымкIэ изэнэкъокъу изэхэщэн кIэщакIо фэхъугъэх АР-м физическэ культурэмкIэ ыкIи спортым­кIэ и Комитет, Адыгеим фут­болымкIэ и Федерацие, футболымкIэ олимпийскэ резервым испорт еджапIэ.

Футболыр зыгу рихьыхэрэр мы зыгъэпсэфыгъо мафэхэм ста­дионэу «Юностым» къекIолIэнхэ, ветеранхэм язэIукIэгъухэм яплъынхэ алъэкIыщт.