Таурыхъымрэ къэмыугупшысыгъэ щыIэныгъэмрэ

Адыгэ Республикэм шIэныгъэхэмкIэ иIофышIэшхоу, Адыгеим искусствэхэмкIэ иIофышIэшхоу, тарихъ шIэныгъэхэмкIэ кандидатэу, археологэу ЛэупэкIэ Нурбый икъэгъэлъэгъонэу «От мифов к реальности» зыфиIорэр Краснодар дэт музееу «Особнякъ» зыфиIорэм мы мафэхэм къыщызэIуахыгъ.

Ащ фэгъэхьыгъэ зэхахьэм къыщызэрэугъоигъэх Нурбый ригъэджагъэхэр, иIофшIэгъухэр, хэбзэ IофышIэхэр, ЛэупакIэм итворчествэ уасэ фэзышIыхэрэр.

Адыгеим ихабзэ ыцIэкIэ къэ­зэрэугъоигъэхэм закъыфигъэзагъ Адыгэ Республикэм иофициальнэ лIыкIоу Краснодар краим игубернатор дэжь щыла­жьэрэм игуадзэу АкIэгъу Арамбый. Творчествэмрэ шIэныгъэм­рэ зэголъхэу гъэхъагъэхэр ащы­пшIынхэ зэрэплъэкIыщтым ишыхьатэу ЛэупэкIэ Нурбый ищыIэныгъэ зэрэщытым ащ къыкIигъэтхъыгъ, иIофшIагъэхэм тхьамэфитIум Краснодар щыпсэухэрэмрэ ихьакIэхэмрэ пэблагъэ зызэрэфашIышъущтымкIэ къафэгушIуагъ.

ЛэупакIэм чIыопсым ибаиныгъэ уасэ фэпшIын зэрэплъэкIыщтым бэкIэ зэрэфигъэсагъэр игущыIэхэм къащыхигъэщыгъ Урысыем ихудожникхэм я Союз хэтэу, IэпэIасэу Еутых Асе, икъэгъэлъэгъон икъызэIухынкIэ сурэтышIым ар къыфэгушIуагъ. Асе къызэриIуагъэмкIэ, Нурбый ынэхэмкIэ чIыопсым еплъынэу зэригъэшIагъ ыкIи ащ уфэса­къын зэрэфаер щыIэныгъэмкIи, иIофшIэнкIи къышъхьэпагъ. ХъымыщкIэй Нурбый щитхыгъэ­гъэ IофшIэгъэ зэхэубытагъэхэр сурэтышIым шIухьафтын къызэрэфишIыгъагъэхэр Еутых Асе къыIуагъ ыкIи ахэр и Дышъэ гъэтIылъыпIэ къыщигъэлъэгъонхэм зэрэфэхьазырыр къыхигъэ­щыгъ.

«УитворчествэкIэ гупшысэ дахэхэр къэогъэущых, шъо зэмлIэужыгъо дахэхэр огъэфедэх. УиIофшIагъэхэм тарихъ мэхьанэ зиIэ цIыфхэр, пкъыгъохэр къащыогъэлъагъох. УшIэныгъэлэжь, уархеолог, ащ уитворчествэ зыфэдэ къэ­мыхъугъэ лъэуж къытырелъхьэ», — къыщыхигъэщыгъ игущыIэ «Адыгэ Хасэм» исовет хэтэу Ацумыжъ Юсыф.
ЛэупэкIэ Нурбый икъэгъэлъэ­гъон мэзэе мазэм и 4-м нэс Краснодар щыкIощт.