Адыгеир ащыщ хъущт

Шъолъырхэм хэхъоныгъэ ягъэ­шIыгъэнымкIэ Урысыем иправительственнэ комиссие джырэ шапхъэхэм адиштэу коммунальнэ инфраструкту­рэр гъэ­кIэжьыгъэным тегъэ­псыхьэгъэ апэрэ программэ 14-у сомэ миллиард 16 фэдиз зыпэIухьащтыр ыухэсыгъ. Адыгейри ахэм зэу ащыщ. АР-м и ЛIышъхьэу Къум­пIыл Мурат ащ фэгъэ­хьыгъэу къы­Iуагъ.

Урысые Федерацием ивице-президентэу Марат Хуснуллиным комиссием изэхэсыгъо зэрэщыхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, а программэхэм адиштэу унэ-коммунальнэ хъызмэтым изэтегъэпсыхьан пае мылъкоу къыхагъэкIыщтымкIэ псэолъи 100-м ехъумэ язытет нахьышIу хъущт, инженер сеть километрэ мини 8-м ехъу зэблахъущт. Джырэ шапхъэхэм адиштэу коммунальнэ инфраструктурэр гъэкIэжьыгъэным тегъэпсыхьэгъэ программакIэм тетэу апэрэ сомэ миллиард 30-р къыхагъэкIыгъ. Ащ щыщэу сомэ миллиард 16-р шъолъыр 14-мэ атырагощэгъагъ.

«Мы шъолъыр программэ 14-р зэрагъэцэкIэщтым ишIуагъэкIэ апэрэ илъэситIум нэбгырэ мин 450-м фэдизмэ коммунальнэ фэIо-фашIэхэр нахьышIоу афызэхащэщтых, инфраструктурэр зэрагъэкIэжьырэм шIуа­гъэу къыкIакIорэр хэгъэгум исхэм зэхашIэщт», — хигъэу­нэфыкIыгъ вице-премьерым.

Правовой компаниеу «ЧIыпIэхэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэнымкIэ Фондым» игенеральнэ пащэу Ильшат Шагиахметовым зэхэсыгъом къызэрэщиIуагъэмкIэ, мы программэмкIэ анахьэу анаIэ зытырагъэтын фаер псыр, фабэр аIэкIэзыгъэхьэрэ сетьхэр, псыIущыпIэхэр гъэкIэжьыгъэнхэр ары.

Урысые Федерацием и Президент пшъэрылъ зэрафишIыгъэм тетэу коммунальнэ инфраструктурэр джырэ шапхъэ­хэм адиштэу гъэкIэжьыгъэным тегъэ­псыхьэгъэ программакIэм игъэцэкIэн фежьагъэх. 2023 — 2027-рэ илъэсхэм ар пхыращыщт, илъэси 5-м телъытэгъэ шъолъыр программэхэм адиштэу агъэцэкIэщт. ПсэолъэшI-монтаж IофшIэнхэм, оборудованиехэмрэ псэолъапхъэхэмрэ якъэщэфын, инженер лъыхъонхэм ягъэ­цэкIэн апае мылъку къыхагъэкIыщт. 2023 — 2024-рэ илъэсхэм программэм ипхырыщын пае сомэ миллиарди 130-рэ федеральнэ бюджетым къыхагъэкIынэу рахъухьэ. Программэм иоператорыр правовой компаниеу «ЧIыпIэхэм хэхъо­ныгъэ ягъэшIыгънымкIэ Фондыр» ары.