Япсауныгъэ фэсакъых

Адыгеим икъэлэ шъхьаIэу Мыекъуапэ щыпсэурэ пенсионерхэм амалы­кIэ яIэ хъугъэ — щылэ мазэм къыщегъэжьагъэу жъоныгъуакIэм нэс япсауныгъэ зыщагъэпытэщт, физкультурэ зыщашIыщт чIыпIэхэр афыхахыгъэх.

АщкIэ ахэм IэпыIэгъу афэхъу­щтых «Физическэ культурэмрэ спортымрэ я Гупч» зыфиIорэ организацием хэтхэр. Социальнэ проектэу «ПсынкIагъэ зыхэлъ цIыфхэр» зыфиIорэр агъэцакIэзэ, тхьамафэм зэ къалэм ирайон зэфэшъхьафхэм жьы къабзэм хэтхэу нэжъ-Iужъмэ тренировкэхэр ащарагъэшIыщтых.

— Блыпэм, сыхьатыр 12-м — ЦКЗ-м ( ур. Я 2-рэ Дубзаводскоим, 1-м испортивнэ пчэгу);

— бэрэскэжъыем, сыхьатыр 11-м — Черемушкэм (гимназиеу N 22-м испортивнэ пчэгу);

— мэфэкум, сыхьатыр 11-м — республикэ стадионым испортивнэ пчэгу (узщыдэхьащтыр ур. Гагариным ыцIэ зыхьырэмкIэ укъикIызэ);

— бэрэскэшхом, сыхьатыр 1-м — Шэуджэн къэлэжъыем испортивнэ пчэгу (ур. Шэу­джэнымрэ Кирпичнэмрэ адэжь);

— бэрэскэшхом, сыхьатыр 3-м — Тульскэм дэт гупчэ паркым испортивнэ пчэгу;

— шэмбэтым, сыхьатыр 4-м — шъхьафит бэнэнымкIэ еджапIэм испортивнэ пчэгу (Мыекъуа­пэ, ур. Кольцовыр, 112-р).

Мыекъуапэ щыщхэу илъэс 62-м къыщегъэжьагъэу 84-м нэс зыныбжь пенсионерхэр къырагъэблагъэх. Зябгъэтхыным фэшI телефон номерхэу 8-928-668-29-47 (Марина) и 8-928-470— 61-01 (Галина) шъуатеон шъулъэ­кIыщт.