«Сакъыныгъэр лые хъурэп»

Джары цIэу иIагъэр апшъэрэ классхэм якIэлэеджакIо­хэм апае щылэ мазэм и 17-м Гавердовскэ чIыпIэ тхылъеджапIэу N 10-м щызэхащэгъэгъэ Iофтхьабзэм.

«Осторожность не бывает лишней» зыфиIорэ сыхьатыр программэу «Толерантность – жить в мире с собой и с другими» зыцIэм къыпкъырыкIэу гъэпсыгъагъэ. Iофтхьабзэм иегъэжьэгъу еджакIохэм къафаIотагъ терроризмэм къикIырэр, имэхьанэ, ар зэрэзэтырафырэр, гухэлъ мэхъаджэу зэрихьэрэр.

Терроризмэм икъэхъукIэ арагъэ­шIагъ. Агу къагъэкIыжьыгъ террористическэ мыхъо-мышIагъэу мы аужырэ илъэсхэм чIыпIэ зэфэшъхьафхэм ащызэрахьагъэхэм ащыщхэр.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъ тхылъеджапIэм иволонтерэу Константин Бутчен­кэр. Ар зэхэугуфыкIыгъэу ыкIи гъэшIэ­гъонэу къэгущыIагъ. КIэлэ­еджакIохэм адэгущыIэзэ, амышIэрабэмэ гу алъаригъэтагъ, ащ фэдэ чIыпIэ къин узи­фэкIэ зызэрэбгъэпсыщтыр, узэгуцэфэрэ пкъыгъо чIэдзыгъэхэр къапштэхэ зэрэмыхъущтыр, ау полицием макъэ ебгъэIун зэрэфаер, шэсэу уаубытыгъэмэ узэрэзекIон фаер къафыриIотыкIыгъ. ЗэIу­кIэгъу сыхьатым хэлажьэхэрэм мыщ фэдэ тхьамыкIэгъо хъугъэ-шIагъэхэм ахэкIодагъэхэр агу къагъэкIыжьыгъэх, зы такъикърэ афэшъыгъуагъэх.

НыбжьыкIэу Iофтхьабзэм щыIагъэхэм джырэ лъэхъаныр пчъагъэу зэрэзэхэлъыр, бэ пшIэн зэрэфаер ыкIи сыд фэдэрэ къиныгъуи хэкIыпIэ зэриIэр арагъэшIагъ, яшIэныгъэхэм ахагъэ­-хъуагъ.
Гавердовскэ тхылъеджапIэм иIофышIэ чанхэу М. Алексеевамрэ М. Ирчизевамрэ щыIэныгъэм дырагъаштэу, яIоф­шIэн сыдигъуи мэхьанэ иIэу зэрэзэхащэрэм уегъэразэ.