Нахь IэшIэх хъугъэ

ЧIыгу гощыным къыгъэнэфагъэхэмкIэ Къэралыгъо фондым къыхэхыгъэ материал зищыкIагъэхэм къэралыгъо фэIо-фашIэхэм япортал къызфагъэфедэзэ лъэIу тхылъыр къатын алъэкIыщт.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, илъэсыкIэу къихьагъэм ищылэ мазэ и 9-м къыщыублагъэу «Роскадастрэм» и Къутамэу АР-м щыIэр ары а фэIо-фашIэр зыгъэцакIэрэр.

— Фондым хэлъ материалэу шъэфкIэ алъытагъэхэм анэмыкIхэр зэкIэри зэIухыгъ ыкIи къыз­IэкIэгъэхьэгъошIух. ЛъэIу тхылъ къэзытырэм фэIо-фашIэр мэфищ нахьыбэ темышIэу фагъэцэкIэщт, — къыIуагъ «Роскадастрэм» и Къутамэу АР-м щыIэм ипащэу ХъокIо Аюбэ.

ЛъэIу тхылъыр птыным ищыкIагъэхэр:

*физическэ лицом етымэ, ащ ипаспорт итхагъэхэр;

*юридическэ лицом етымэ, организацием къэбарэу пылъхэр;

*предпринимательхэм яунэе хъызмэтшIапIэ къэбарэу пылъхэр;

*тхылъыр зищыкIагъэр мыкIоу, нэмыкI горэм ар пшъэрылъ фишIыгъэмэ, ар къэзыушыхьатырэ тхылъыр;

*чIыгу гощыным епхыгъэ тхы­лъэу зыфаем ыцIэр.

ЛъэIу тхылъыр «Роскадастрэм» и Къутамэ къырахьылIэми хъущт. Ар зыдэщыIэр: 385009, Адыгэ Республик, къалэу Мыекъуапэ, урамэу Юннатовыр, 9д. Телефоныр: 8(8772)59-30-46 (доб. 2217, 2212).

Мы фондыр чIыгур зэрэгощыгъэм, ар геодезие е картографие зашIым къыгъэлъэгъуагъэхэм япхыгъэ тхылъхэм яхъарзынэщ. Ащ нэмыкIэуи псэупIэхэм ячIыгухэр инвентаризацие зэрашIыгъэхэм, дачэ ыкIи чъыгхэтэ обществэхэм ячIыгухэр икIэрыкIэу зэратхыжьыгъэхэм, чIыгум изытет уасэу фашIыгъэм, муниципальнэ образованиехэм, псэолъэ зэфэшъхьафхэм ягъунапкъэхэм афэгъэхьыгъэ материалхэр хэлъых.